How to respond to clicks on a checkbox in an AngularJS ng-repeat (table)?

Đăng ký tài khoản kiếm tiền với tiếp thị liên kết tại ACCESSTRADE, MasOffer, Lazada Việt Nam

Source: http://stackoverflow.com/questions/11872832/how-to-respond-to-clicks-on-a-checkbox-in-an-angularjs-directive

<table class="table">
 <thead>
  <tr>
   <th>
    <input type="checkbox" 
     ng-click="selectAll($event)"
     ng-checked="isSelectedAll()">
   </th>
   <th>Title</th>
  </tr>
 </thead>
 <tbody>
  <tr ng-repeat="e in entities" ng-class="getSelectedClass(e)">
   <td>
    <input type="checkbox" name="selected"
     ng-checked="isSelected(e.id)"
     ng-click="updateSelection($event, e.id)">
   </td>
   <td>{{e.title}}</td>
  </tr>
 </tbody>
</table>

In controller

var updateSelected = function(action, id) {
 if (action === 'add' && $scope.selected.indexOf(id) === -1) {
  $scope.selected.push(id);
 }
 if (action === 'remove' && $scope.selected.indexOf(id) !== -1) {
  $scope.selected.splice($scope.selected.indexOf(id), 1);
 }
};

$scope.updateSelection = function($event, id) {
 var checkbox = $event.target;
 var action = (checkbox.checked ? 'add' : 'remove');
 updateSelected(action, id);
};

$scope.selectAll = function($event) {
 var checkbox = $event.target;
 var action = (checkbox.checked ? 'add' : 'remove');
 for ( var i = 0; i < $scope.entities.length; i++) {
  var entity = $scope.entities[i];
  updateSelected(action, entity.id);
 }
};

$scope.getSelectedClass = function(entity) {
 return $scope.isSelected(entity.id) ? 'selected' : '';
};

$scope.isSelected = function(id) {
 return $scope.selected.indexOf(id) >= 0;
};

//something extra I couldn't resist adding 🙂
$scope.isSelectedAll = function() {
 return $scope.selected.length === $scope.entities.length;
};

 

Đánh giá bài chia sẻ
Nếu bạn mong muốn tìm hiểu rõ hơn về chia sẻ này và những chia sẻ khác, bạn có thể kết nối với mình qua các thông tin sau:
Facebook cá nhân: https://www.facebook.com/PExpress
Blog chia sẻ cá nhân: PolygonExpress.com
Group chia sẻ ứng dụng affiliate marketing & services: MMO tools
Web dịch vụ freelance: FMMSPolygon.com
Email liên hệ mình: fmmspolygon@gmail.com
Điện thoại: 0937.798.420 - 0868.929.024 (Kim Ngọc)

Related

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.