502 Bad Gateway – Nginx

Update PHP, Nginx, DB Mở tập tin nano /etc/nginx/nginx.conf – Thêm đoạn cấu hình sau vào trong block http { } http { … fastcgi_buffers 8 16k; fastcgi_buffer_size 32k; fastcgi_connect_timeout 300; fastcgi_send_timeout 300; fastcgi_read_timeout 300; include /etc/nginx/conf.d/*.conf; } Nếu muốn …