Auto SEO – Cài đặt & cấu hình PolyXGO Products

Phần hỗ trợ cấu hình tự động tối ưu thông tin SEO các thẻ meta title, meta description, meta keywords… cho các loại sản phẩm T-shirt, Mugs, Hats, Leggings, Phone Cases, Posters, Canvas… theo các template tùy chỉnh ở phần này.
Tối ưu thông tin SEO meta title, meta description, meta keywords cho Product Categories, Product Tags theo các template tùy chỉnh ở phần này.

P/s: đối với các site dữ liệu nhiều đây là thành phần có thể hỗ trợ điều chỉnh nội dung tối ưu tốt hơn.

Các macro hỗ trợ trong phần định nghĩa các temlate meta.

[type]: trả về tiêu đề type áo. Ví dụ: Guys Tee
[category]: trả về tên danh mục. Ví dụ: LifeStyle
[title]: trả về tên sản phẩm. Ví dụ: Best Dad Ever
[color]: trả về danh sách màu sản phẩm. Ví dụ: Black, Brown, Darkgrey, Forest, NavyBlue
[size]: trả về danh sách size hỗ trợ nếu sản phẩm sử dụng thông số site. Ví dụ: S, M, L, XL, XXL, XXXL, XXXXL, XXXXXL
[price]: trả về thông tin giá bán thấp nhất của các variations.
[site_name]: trả về tên website hiện tại. Ví dụ: “The Loves Of’s”

Related Posts

About The Author

Add Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.