Data type & prices – Cài đặt & cấu hình PolyXGO Products

2) Data type & prices

Do thông tin áo và sản phẩm lấy về từ Sunfrog có các mức giá khác nhau tùy theo ý định thiết kế, chi phí ads, design… nên sellers thường để các mức giá khác nhau. Tuy nhiên, giá bán cho Merchant của Sunfrog thì cố định.

Phần cấu hình này sẽ reset lại toàn bộ thông tin giá bán sản phẩm khi đã đăng lên site ứng với từng loại áo.

Bảng giá lợi nhuận hình thức này mọi người check tại đây (link chính thức của Sunfrog cho #Merchant nhé):

(Cung cấp bởi #Sarah #Sunfrog)

Is fixed increment $ from XX: khi tùy chọn này được check thì giá bán của áo khi tăng lên mỗi size là cố định.
Giá trị tùy chỉnh  Increment $ by from XXL bên dưới là 3 thì từ size XXXL, XXXXL, XXXXXL đều tăng cố định chỉ +3$.

Trường hợp tùy chọn không được check thì giá áo sẽ tăng theo biên độ của trường Increment $ by from XXL. Ví dụ Increment $ by from XXL là 1 thì size XXXL sẽ cộng thêm +1$, size XXXXL +2$, size XXXXXL +3$…

Increment $ by from XXL: số $ tăng thêm/ cố định khi khác chọn size áo từ XXL.

Đây là thông tin số $ cộng thêm vào mỗi size áo từ XXL. Bạn cũng cân đối theo bảng giá của Merchant để tăng hợp lý nhé! Tại site mình tăng 1$.

Set price by tshirt type: để chỉnh lại giá bán đồng nhất cho từng loại áo. Các loại áo không định lại giá, giá bán sẽ là giá lúc lấy về từ nền tảng.

Khi thêm 1 type mới bạn click Add new price sau đó nhập tên type và giá bán -> Set price -> Save changes để lưu lại thông tin giá.

Khi cập nhật giá lại 1 type đã có bạn Save tại dữ liệu tương ứng -> Save changes để lưu lại thông tin giá cập nhật.

Lưu ý: thông tin giá khi thay đổi sẽ không ảnh hưởng tới thông tin giá bán các đơn hàng đã đặt trước đó. Thông tin giá bán khi share lên các mạng xã hội sẽ vẫn là thông tin giá bán tại thời điểm share (ví dụ Pinterest).

Related Posts

About The Author

Add Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.