Cài đặt & cấu hình PolyXGO Products

Danh sách bài hướng dẫn hỗ trợ Cài đặt & cấu hình PolyXGO Products

Hướng dẫn hỗ trợ ứng dụng & dịch vụ gói Fulfillment T-Shirts

Lưu ý: mọi người khi nhận được thông báo cập nhật tính năng vui lòng check các thông tin ở bài viết tương ứng nhé! Ở mỗi phần tùy chỉnh plugin trong quản trị cũng sẽ có liên kết tới phần hướng dẫn tương ứng. Mọi người chỉ cần click vào nút “Check tutorial here” góc phải trên cùng.

1. Settings - Cài đặt & cấu hình PolyXGO Products (12/03/2019 - cập nhật ngày 12/03/2019)

2. Data type & prices - Cài đặt & cấu hình PolyXGO Products (12/03/2019 - cập nhật ngày 12/03/2019)

3. Shipping - Cài đặt & cấu hình PolyXGO Products (12/03/2019 - cập nhật ngày 12/03/2019)

4. Custom Print - Cài đặt & cấu hình PolyXGO Products (12/03/2019 - cập nhật ngày 12/03/2019)

5. Limited Time - Cài đặt & cấu hình PolyXGO Products (12/03/2019 - cập nhật ngày 12/03/2019)

6. Orders - Cài đặt & cấu hình PolyXGO Products (12/03/2019 - cập nhật ngày 12/03/2019)

7. Script & style - Cài đặt & cấu hình PolyXGO Products (12/03/2019 - cập nhật ngày 12/03/2019)

8. Macro Content - Cài đặt & cấu hình PolyXGO Products (12/03/2019 - cập nhật ngày 12/03/2019)

9. Size chart - Cài đặt & cấu hình PolyXGO Products (12/03/2019 - cập nhật ngày 12/03/2019)

10. Auto SEO - Cài đặt & cấu hình PolyXGO Products (12/03/2019 - cập nhật ngày 12/03/2019)

11. Search Engine - Cài đặt & cấu hình PolyXGO Products (12/03/2019 - cập nhật ngày 12/03/2019)

Related

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.