Ngày mới An Nhiên » Noted » Cài đặt Elasticsearch trên Centos

Cài đặt Elasticsearch trên Centos

Điều kiện tiên quyết để sử dụng Elasticsearch

Để chạy được  Elasticsearch thì hệ thống của bạn cần có Java 8 trở lên

Để kiểm tra trên server đã có Java chưa, bạn cần dùng lệnh

java -version

openjdk version “11.0.7” 2020-04-14 LTS
OpenJDK Runtime Environment 18.9 (build 11.0.7+10-LTS)
OpenJDK 64-Bit Server VM 18.9 (build 11.0.7+10-LTS, mixed mode, sharing)

Nếu Java chưa có bạn cần cài java  trở lên.

yum install java-11-openjdk java-11-openjdk-devel -y

Cài đặt Yum Repository cho Elasticsearch

#download signing key
rpm –import https://packages.elastic.co/GPG-KEY-elasticsearch

#create repo file
vi /etc/yum.repos.d/elasticsearch.repo

[Elasticsearch-7]
name=Elasticsearch repository for 7.x packages
baseurl=https://artifacts.elastic.co/packages/7.x/yum
gpgcheck=1
gpgkey=https://artifacts.elastic.co/GPG-KEY-elasticsearch
enabled=1
autorefresh=1
type=rpm-md

Esc để thoát => Shift ZZ để lưu lại

sudo yum install elasticsearch
vim /etc/elasticsearch/elasticsearch.yml

Hoặc cài đặt elasticsearch bằng lệnh yum

yum install elasticsearch -y

Cấu hình java_home cho Elasticsearch

vim /etc/sysconfig/elasticsearch khai báo thông số

JAVA_HOME=/usr/lib/jvm/java-11-openjdk-11.0.7.10-4.el7_8.x86_64

Sửa lại chính xác đường dẫn thư mục java mà đã cài đặt trên server,

Cấu hình network cho Elasticsearch

/etc/elasticsearch/elasticsearch.yml

Nếu bạn chỉ sử dụng cho localhost thì bạn khai báo 127.0.0.1,

Nếu muốn IP bên ngoài server thì cần khai báo IP của server

# Set the bind address to a specific IP (IPv4 or IPv6):
#
network.host: 127.0.0.1
Trường hợp bạn sử dụng 1 node server thì khai báo

discovery.type: single-node

Khởi động lại Elasticsearch

systemctl restart elasticsearch

Mặc định dữ liệu của elasticsearch được lưu  /var/lib/elasticsearch

Kiểm tra dịch vụ Elasticsearch

Sau khi start service elasticsearch xong, bạn có thể dùng lệnh

curl -X GET “localhost:9200/?pretty”

{
“name” : “localhost”,
“cluster_name” : “elasticsearch”,
“cluster_uuid” : “-xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx”,
“version” : {
“number” : “7.6.2”,
“build_flavor” : “default”,
“build_type” : “rpm”,
“build_hash” : “xxxxxxxxxxxxxxx”,
“build_date” : “2020-01-26T06:34:37.794943Z”,
“build_snapshot” : false,
“lucene_version” : “8.4.0”,
“minimum_wire_compatibility_version” : “6.8.0”,
“minimum_index_compatibility_version” : “6.0.0-beta1”
},
“tagline” : “You Know, for Search”
}

Backup elasticsearch

Tạo thư mục backup elasticsearch
#chown -R elasticsearch. /home/Backup/data_polyxgo

Thêm dòng sau vào elasticsearch.yml (thường là /etc/elasticsearch/elasticsearch.yml)
path.repo: [“/home/Backup/data_polyxgo”]

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.