Định Nghĩa Tùy Chỉnh Các Variations Size Color

Phần này hỗ trợ mọi người định nghĩa lại phần màu sắc và size sản phẩm cho phù hợp với nền tảng đang bán.

Lưu ý: hiện tại tính năng trong phần hướng dẫn này chỉ hỗ trợ yêu cầu đặt hàng riêng của khách. Ở các phiên bản update tới mình sẽ hỗ trợ đầy đủ hơn cho mọi người để định nghĩa cho nhiều platform.

Định nghĩa các size áo, sản phẩm hỗ trợ

Khai báo tất cả các thông số liên quan tới size áo và ký hiệu size ở phần này.

Để thêm thông tin size mới bạn chỉ cần Add Size sau đó nhập giá trị Size name: tên size hiển thị và Size value: giá trị ký hiệu size. Cuối cùng Save Changes để lưu lại.

Lưu ý: tốt nhất cứ đặt Size name và size value giống nhau như các chuẩn tên size hiện tại. Ví dụ: S, M, L, XL, XXL, XXXL, XXXXL, XXXXXL

Định nghĩa các màu áo, màu sản phẩm hỗ trợ

Khai báo tất cả các thông số liên quan tới màu áo và ký hiệu size ở phần này.

Để thêm thông tin 1 màu mới cho sản phẩm bạn chỉ cần Add color, đặt tên màu sau đó chọn mã màu tương ứng, Save Changes để lưu lại.

Lưu ý: tốt nhất chuẩn hóa tên màu trước khi sử dụng chúng sau này ở phần định nghĩa variations cho sản phẩm. Trong trường hợp sửa tên màu nào thì cần phải xóa hết chúng khỏi các variations gắn cho sản phẩm sau đó add lại thông tin màu mới sửa đó.

 

Định nghĩa màu áo, màu sản phẩm và các size hỗ trợ theo loại sản phẩm

Khai báo danh sách màu áo hỗ trợ cho loại áo cụ thể và size hỗ trợ cho từng màu áo.

Do đặc thù sản xuất của từng nền tảng mà có thể màu áo và size áo của từng màu sẽ không thể giống nhau hết. Vì vậy, phần định nghĩa này có thể giải quyết vấn đề đó linh hoạt hơn giữa các nền tảng.

Lưu ý: để cấu hình phần này bạn cần định nghĩa chuẩn phần ColorSize áo hỗ trợ bên trên và Data type & prices (các type sản phẩm hỗ trợ sẽ định nghĩa theo phần này).

Để thêm, sửa, xóa màu và size cho một type sản phẩm nào thì chỉ cần chọn màu sau đó Add color tại type đó, check chọn các size áp dụng.

Margin-top: là giá trị khoảng cách từ mockup tới phần top vùng giới hạn in thiết kế. Giá trị này tùy theo mockup các nền tảng mà điều chỉnh.

Giá trị sẽ khác nhau ở các type khác nhau cho cùng 1 thiết kế do đó mỗi type cần định nghĩa riêng. Sau khi định nghĩa giá trị này nên tạo và xem hiển thị thiết kế 1 sản phẩm để điều chỉnh.

mockup-front: file mockup phần mặt trước sản phẩm. Cần upload mockup này lên thư mục /wp-content/plugins/polyxgo-products-design/assets/media trước.

mockup-back: file mockup phần mặt sau sản phẩm. Cần upload mockup này lên thư mục /wp-content/plugins/polyxgo-products-design/assets/media trước.

Lưu ý: mình sẽ tích hợp tùy chỉnh phần mockup-front và back theo link mockup upload trong media sau vì có nhiều nơi mình chưa test được để hạn chế rủi ro.

Sau khi chỉnh và định nghĩa tất cả thông tin trên cần Save Changes để lưu lại.

Related Posts

About The Author

Add Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.