Ngày mới An Nhiên » WordPress » WordPress tips, tricks » How to fix “Uncaught TypeError: $template.get is not a function” in Visual Composer

How to fix “Uncaught TypeError: $template.get is not a function” in Visual Composer

Sometime before when my site updated WordPress version 4.5. I get a issue with “Uncaught TypeError: $template.get is not a function” in Visual Composer plugin.

I’m debugging and search with error message and found an answer help me fixed this bug by updating the html2element function in file /wp-content/plugins/js_composer/assets/js/backend/composer-view.js from:

/**
 * Convert html into correct element
 * @param html
 */
html2element: function(html) {
 var attributes = {},
  $template;
 if (_.isString(html)) {
  this.template = _.template(html);
  $template = $(this.template(this.model.toJSON()).trim());
 } else {
  this.template = html;
  $template = html;
 }
 _.each($template.get(0).attributes, function(attr) { // **errors on this line**
  attributes[attr.name] = attr.value;
 });
 this.$el.attr(attributes).html($template.html());
 this.setContent();
 this.renderContent();
},

To code below:

html2element: function(html) {
      var $template, attributes = {},
        template = html;
      $template = $(template(this.model.toJSON()).trim()), _.each($template.get(0).attributes, function(attr) {
        attributes[attr.name] = attr.value
      }), this.$el.attr(attributes).html($template.html()), this.setContent(), this.renderContent()
},

 

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.