Hướng dẫn sử dụng PolyXGO Coupons

Lưu ý: nếu bạn mới sử dụng plugin lần đầu, bạn vui lòng xem theo thứ tự từ trên xuống dưới. Ngược lại, bạn chỉ cần xem bài viết có chức năng mà bạn cần xem lại hoặc các tính năng mình thông báo cập nhật tại group.

Danh sách các bài chia sẻ hướng dẫn

Hướng dẫn 1. Cài đặt và cấu hình plugin PolyXGO Coupons (01/02/2017 - cập nhật ngày 06/03/2019)

Hướng dẫn 2. Tạo và định nghĩa các nhà cung cấp (03/02/2017 - cập nhật ngày 06/03/2019) (trang thương mại điện tử mua sắm trực tuyến bạn tham gia tiếp thị liên kết). Nếu bạn đã dùng WordPress quen rồi thì không cần xem hoặc có thể đọc lướt.

Hướng dẫn 3. Dùng widget hiển thị danh sách mã giảm giá, nhà cung cấp (05/02/2017 - cập nhật ngày 06/03/2019). Nếu bạn đã dùng WordPress quen rồi thì không cần xem hoặc có thể đọc lướt.
– Demo hiển thị danh sách mã giảm giá (tích hợp link tracking giới thiệu): https://magiamgia.guru/
– Demo hiển thị danh sách nhà cung cấp (tích hợp link tracking giới thiệu): https://magiamgia.guru/don-vi-mua-sam/

Hướng dẫn 4. Dùng shortcode hiển thị danh sách mã giảm giá, nhà cung cấp (05/02/2017 - cập nhật ngày 03/04/2019). Nếu bạn đã dùng WordPress quen rồi thì không cần xem hoặc có thể đọc lướt.
– Demo hiển thị danh sách các nhà cung cấp bằng shortcode (tích hượp link tracking giới thiệu tự động): https://magiamgia.guru/don-vi-mua-sam/

Hướng dẫn 5. Cấu hình và tạo trang chờ chuyển hướng với PolyXGO Coupons (09/02/2017 - cập nhật ngày 06/03/2019). Nếu bạn đã dùng WordPress quen rồi thì không cần xem hoặc có thể đọc lướt.

Hướng dẫn 6. Video hướng dẫn sử dụng (đang cập nhật).

 

Related Posts

About The Author

Add Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.