Limited Time – Cài đặt & cấu hình PolyXGO Products

Limited Time Settings

Hỗ trợ hiển thị đồng hồ đếm ngược bên dưới nút Add To Cart của sản phẩm.

Tính năng này sẽ hoạt động nếu thông tin thời gian kết thúc đặt hàng sản phẩm được cấu hình trong trang chi tiết sản phẩm cụ thể.

Lưu ý tính năng hiện tại chỉ là fake thời gian. Sau khi thời gian hết hạn khách hàng vẫn có thể tiếp tục đặt hàng được.

Header Text Limited Time: là nội dung tiêu để hiển thị bên trên đồng hồ đếm.
Expired Text: là nội dung hiển thị khi thời gian hết hạn. Nếu không hiển thị thông báo này chỉ cần để trống.

Cấu hình thông tin Limited Time cho sản phẩm

Trong phần soạn thảo thông tin sản phẩm thiết lập thời gian đếm ngược cho sản phẩm ở phần Limited Time.

Cấu hình Limited Time trong phần chi tiết sản phẩm

Cấu hình Limited Time trong phần chi tiết sản phẩm

Kết quả hiển thị trên trang sản phẩm

Kết quả hiển thị thông tin Limited Time

Kết quả hiển thị thông tin Limited Time

 

Related Posts

About The Author

Add Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.