Macro Content – Cài đặt & cấu hình PolyXGO Products

Đây là phần hỗ trợ bạn tùy chỉnh các thông tin dùng chung + hay thay đổi về 1 nơi. Ví dụ thông tin giá ship, thời gian ship, làm việc, email, điện thoại,…

Ví dụ: [{[{EmailContact}]}] với giá trị info@thelovesof.com. Khi soạn thảo nội dung bài viết/ nội dung sản phẩm/ widget/ nội dung mô tả danh mục… chỗ nào cần đặt thông tin email này thì bạn nhập [{[{EmailContact}]}] để hiển thị.

Sau này khi đổi thông tin email này bạn chỉ cần vào phần Macro content tìm đến khóa [{[{EmailContact}]}] để thay đổi giá trị tương ứng sau đó Save -> Save changes để giá trị mới được cập nhật.

P/s: các bạn dùng chức năng nhân bản website ra nhiều niche/ nhiều site với thông tin khác nhau thì chức năng này rất cần thiết.

Related Posts

About The Author

Add Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.