PXG Crawler

Tự động tạo mockup áo từ dữ liệu thiết kế pNG đã xử lý hoặc tuỳ chỉnh

PXG Legend: tự động tạo mokup từ danh sách dữ liệu từ khoá hoặc dữ liệu đầu vào

Tính năng chính hỗ trợ tự động tạo mockup kết hợp thiết kế PNG đầu vào => đầu ra là danh sách dữ liệu mockup được tối ưu meta image. Tính năng hiện tại được cập nhật trên cả 2 tool , và sử dụng chung các cấu hình mockup đã định nghĩa trước đó …

PXG Legend: tự động tạo mokup từ danh sách dữ liệu từ khoá hoặc dữ liệu đầu vào Read More »

PXG Crawler: nhập thiết kế PNG theo ID và thiết kế đã có

Nhập thiết kế PNG đầu vào (import) Mọi người chỉ cần Mở thư mục chứa thiết kế PNG sau đó nhập từ khoá sẽ lưu trữ dữ liệu và “Lưu thiết kế“. Mặc định tên thư mục mọi người chọn sẽ là tên từ khoá nhóm dữ liệu nếu như không điều chỉnh phần Từ …

PXG Crawler: nhập thiết kế PNG theo ID và thiết kế đã có Read More »

PXG: Định nghĩa mockup áo render

Phần tính năng mockup hỗ trợ việc tạo và định nghĩa thông tin các mockup để sử dụng trong quá trình post dữ liệu lên các site hoặc tự động tạo mockup để sử dụng tuỳ vào nhu cầu của các ứng dụng riêng. Lưu ý: tính năng mặc định đều có ở cả 2 …

PXG: Định nghĩa mockup áo render Read More »