Hướng dẫn sử dụng PolyXGO Utilities Celebration

Plugin hỗ trợ hiển thị tự động danh sách ngày lễ, kỷ niệm trên thế giới.

 Ý tưởng tự động hóa nội dung các ngày lễ kỷ niệm hàng năm

Để chèn thông tin 1 dịp lễ nào đó sử dụng shortcode pxg_celebration_date qua nút Celebration trên thanh menu trình soạn thảo.

Các trường thông tin hiển thị hỗ trợ

Header: tiêu đề hiển thị. Hỗ trợ macro và sử dụng các thẻ tag html.
Celebration name: tên ngày lễ kỷ niệm. Không hỗ trợ macro.
Display: Table, Text list, Text. Định dạng hỗ trợ hiển thị dạng bảng, danh sách hay dạng nội dung text thông thường. Hỗ macro và thẻ tag html.
Solar or Lunar: giá trị solar hoặc lunar tính theo lịch âm hay dương. Ngày lễ được tính theo lịch âm: Lunar (ví dụ Tết Việt Nam) hay dương: Solar. Mặc định sẽ tính theo lịch dương. Không hỗ trợ macro.
Language: giá trị vi_VN hoặc en_US ngôn ngữ hiển thị tiếng Anh/ tiếng Việt. Không hỗ trợ macro.
Day: ngày diễn ra dịp lễ. Ví dụ: 20/10/2019 thì giá trị là 20. Không hỗ trợ macro.
Month: tháng diễn ra dịp lễ. Ví dụ: 20/10/2019 thì giá trị là 10. Không hỗ trợ macro.
Index day: vị trí ngày diễn ra dịp lễ. (Ví dụ ngày của Mẹ là ngày Chủ Nhật thứ 2 của tháng 5 thì giá trị này là 2). Không hỗ trợ macro.
Index day name: tên ngày vị trí diễn ra dịp lễ. Ví dụ ngày của Mẹ là ngày Chủ Nhật thứ 2 của tháng 5 thì giá trị này là Sunday. Bắt buộc sử dụng ngày này theo tên tiếng Anh kể cả ngày lễ theo ngôn ngữ khác. Khi hiển thị theo ngôn ngữ nào hỗ trợ thì plugin sẽ tự chuyển về. Không hỗ trợ macro.
From year: ngày lễ tính từ năm bao nhiêu. Áp dụng khi Display giá trị là Table/ Text list. Không hỗ trợ macro.
To year: ngày lễ tính tới năm bao nhiêu. Áp dụng khi Display giá trị là Table/ Text list. Không hỗ trợ macro.
Back year: ngày lễ tính từ năm hiện tại trở về trước bao nhiêu năm. Dùng để hiển thị thông tin thời gian diễn ra dịp lễ những năm trước đây. Áp dụng khi Display giá trị là Table/ Text list. Không hỗ trợ macro.
Next year: ngày lễ tính tới năm bao nhiêu trong tương lai. Dùng để tra cứu thời gian diễn ra dịp lễ các năm sắp tới tính từ năm hiện tại. Không hỗ trợ macro.

Các trường hỗ trợ template hiển thị dữ liệu dạng Table/ List/ Text

When is…?: nội dung headertext cột When is…?. Hỗ trợ macro.
Date: nội dung headertext cột Date (ngày diễn ra) và format ngày diễn ra. Hỗ trợ macro.
Day of week: nội dung headertext Day of week và định dạng nội dung ngày trong tuần. Hỗ trợ macro.
Days away: nội dung headertext cột ngày diễn ra và định dạng nội dung ngày diễn ra ở từng dòng dữ liệu. Hỗ trợ macro.
Content: nội dung hiển thị hỗ trợ khi DisplayText. Hỗ trợ macro.

Danh sách các Macro hỗ trợ hiển thị

{{to}}: năm hiện tại
{{year}}: trả về năm hiện tại tương tự {{to}} nếu Display dạng Text.
{{day_suffix}}: trả về 1 trong các giá trị nd th rd st dựa vào thứ tự ngày trong tháng.
{{name_of_day}}: tên của ngày ví dụ: Sunday/ Chủ Nhật
{{celebration_name}}: tên dịp lễ
{{name_of_month}}: tên của tháng ví dụ: August
{{number_of_month}}: tên tháng ký hiệu số ví dụ: các giá trị số từ 1 tới 12
{{full_date}}: đầy đủ thông tin ngày diễn ra dịp lễ. Hiện tại tạm thời hỗ trợ định dạng: ngày/tháng/năm. Nếu muốn hiển thị định dạng tùy chỉnh thì sử dụng các macro tương ứng. Ví dụ: tháng/ngày/năm thì sử dụng định dạng sau: {{number_of_month}}-{{day}}-{{year}}
{{day}}: trả về ngày của dịp lễ.
{{day_index_celebration}}: trả về vị trí của ngày diễn ra dịp lễ. Ví dụ ngày Chủ Nhật thứ 2 của tháng 5 là ngày của Mẹ thì giá trị trả về là 2.
{{count_down}}: trả về tổng số ngày còn lại sẽ diễn ra dịp lễ. Nếu thời điểm diễn ra dịp lễ năm hiện tại đã quá thì giá trị là 0.

Ví dụ áp dụng thực tế hiển thị 1 số ngày lễ kỷ niệm

Ngày của Mẹ

Ví dụ mình muốn hiển thị nội dung dạng Text ngày lễ của Mẹ thì cấu hình các thuộc tính ngày lễ này như sau

header: <h3>{{celebration_name}} năm {{to}} là ngày mấy?</h3>
name: Ngày của Mẹ
solar_or_lunar: solar
month: 5
index_day: 2
index_day_name: Sunday
type: text
location: vi_VN
back_year: 3
next_year: 6
content: {{celebration_name}} {{year}} sẽ diễn ra vào ngày {{name_of_day}} thứ {{day_index_celebration}} và sẽ diễn ra trong {{count_down}}

Kết quả hiển thị

Ngày của Mẹ năm 2019 là ngày mấy?

Ngày của Mẹ 2019 sẽ diễn ra vào ngày Chủ Nhật thứ 2 và sẽ diễn ra trong 0

Một số demo hiển thị ngày lễ kỷ niệm áp dụng khác

Ngày của Bố: https://magiamgia.guru/ngay-cua-bo-nam-nay-la-ngay-may/https://thelovesof.com/is-fathers-day-for/
Tết truyền thống Việt Nam (lịch âm): https://magiamgia.guru/tet-co-truyen-viet-nam-hang-nam-roi-vao-ngay-may-duong-lich/
Ngày lễ kỷ niệm số PI: https://thelovesof.com/pi-day/
Ngày uống bia trên thế giới: https://thelovesof.com/international-beer-day/

Related Posts

About The Author

Add Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.