PolyXGO Utilities Editor – hiển thị chi tiết nội dung các bài viết trong 1 bài viết khác

Shortcode pxg_article_details

Hỗ trợ hiển thị nội dung chi tiết của bài viết (loại dữ liệu post/page/product) trong 1 bài viết khác hoặc phần mô tả danh mục sản phẩm, tin tức…

Ví dụ để hiển thị nội dung bài viết: https://thelovesof.com/valentines-day-origin-and-facts/ có ID là 1275 và bạn muốn hiển thị nội dung của nó trong phần mô tả nội dung danh mục Valentine’s tại: https://thelovesof.com/product-category/valentines/

Thì phần nội dung danh mục Valentine’s chỉ cần chèn shortcode pxg_article_details như sau:

PolyXGO Utilities Editor - Article details

PolyXGO Utilities Editor – Article details

 

Related Posts

About The Author

Add Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.