PXG Legend: định nghĩa mockup áo

Phần tính năng mockup hỗ trợ việc tạo và định nghĩa thông tin các mockup để sử dụng trong quá trình post dữ liệu lên các tiers.

Mockup name: tên mockup hiển thị cũng là ID để phân biệt các mockup sau này.

Mockup file: tập tin ảnh mockup.

PNG file: ảnh file thiết kế PNG hỗ trợ để xem trước việc hiển thị trên mockup.

Width: độ rộng của thiết kế PNG đầu vào.

Margin top left: căn lề top và left cho file thiết kế đầu vào so với lề trên cùng và bên trái cùng của mockup.

Rotate right PNG: góc xoay về phía phải cho thiết kế so với mockup. Thuộc tính này hỗ trợ các mockup nằm nghiêng.

PXG Legend define mockup 1

PXG Legend define mockup 1

 

PXG Legend define mockup 2

PXG Legend define mockup 2

Danh sách hướng dẫn + mô tả

1. PXG Legend: định nghĩa mockup áo (22/09/2019 - 22/09/2019)

2. Định nghĩa danh sách website các tiers 1, 2, 3, 4... (22/09/2019 - 22/09/2019)(các tiers 1 chỉ hỗ trợ wordpress, các tiers khác sẽ tích hợp dần các nền tảng web blog phổ biến: wordpress, blogspot, weebly, wix...).

3. Định nghĩa các nội dung cho phần Spin content, Macro content. (22/09/2019 - 02/10/2019)

4. PXG Legend: Post dữ liệu lên các site tiers 1 (22/09/2019 - 22/09/2019)

5. PXG Legend: Post dữ liệu lên các site tiers 2 (22/09/2019 - 22/09/2019)

6. PXG Legend: Post dữ liệu lên các site tiers 3 (22/09/2019 - 22/09/2019)

7. PXG Legend: Post dữ liệu lên các site tiers 4 (22/09/2019 - 22/09/2019)


PXG Legend

Related Posts

About The Author

Add Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.