PXG Legend: Post dữ liệu lên các site tiers 1

Post dữ liệu lên các site tiers 1

Bước 1: chọn danh sách từ khóa sản phẩm muốn đăng tải.
Bước 2: chọn danh sách website cần đăng, mockup đại diện (mặc định tiers 1 chỉ hỗ trợ 1 mockup).
Bước 3: nhập các thông tin nội dung cho sản phẩm.
======> Tiêu đề tùy chỉnh (mặc định macro [[title]] sẽ trả về tiêu đề sản phẩm.
======> Mô tả ngắn cho sản phẩm. Hỗ trợ hầu hết các macro và spin keys.
======> Mô tả chi tiết sản phẩm. Hỗ trợ hầu hết các macro và spin keys.
======> Categories: danh sách danh mục tùy chỉnh cho sản phẩm. Ví dụ: LifeStyle, States (các danh mục chưa tồn tại trên site sẽ tự động tạo)
======> Tags: danh sách thẻ tags tùy chỉnh cho sản phẩm. Ví dụ: animals,cats,fish (các thẻ tags chưa tồn tại trên site sẽ tự động tạo)

Bước 4: nhấn Post để tiến hành đăng dữ liệu.

Ở phần mô tả và chi tiết sản phẩm hỗ trợ các macro + danh sách spin content đã định nghĩa.

PXG Legend: Post dữ liệu lên các site tiers 1

PXG Legend: Post dữ liệu lên các site tiers 1

Macro và spin content hỗ trợ

Danh sách các macro hỗ trợ tiers 1

[[title]]: khi sử dụng sẽ trả về tiêu đề sản phẩm khi post.
[[categories]]: khi sử dụng sẽ trả về tên các danh mục sản phẩm trực thuộc. Bao gồm các danh mục tùy chỉnh ở phần categories.
[[tags]]: khi sử dụng sẽ trả về tên thẻ tag sản phẩm trực thuộc. Bao gồm các tag tự sinh ra từ tiêu đề sản phẩm + tùy chỉnh ở phần tags.

Danh sách các keys của spin content hỗ trợ tiers 1

Hầu hết các keys đã định nghĩa và tất cả cả các macro content hỗ trợ. Có thể sử dụng các keys lồng nhau trong quá trình định nghĩa nội dung chi tiết spin và mô tả ngắn (short description).

Danh sách hướng dẫn + mô tả

1. PXG Legend: định nghĩa mockup áo (22/09/2019 - 22/09/2019)

2. Định nghĩa danh sách website các tiers 1, 2, 3, 4... (22/09/2019 - 22/09/2019)(các tiers 1 chỉ hỗ trợ wordpress, các tiers khác sẽ tích hợp dần các nền tảng web blog phổ biến: wordpress, blogspot, weebly, wix...).

3. Định nghĩa các nội dung cho phần Spin content, Macro content. (22/09/2019 - 02/10/2019)

4. PXG Legend: Post dữ liệu lên các site tiers 1 (22/09/2019 - 22/09/2019)

5. PXG Legend: Post dữ liệu lên các site tiers 2 (22/09/2019 - 22/09/2019)

6. PXG Legend: Post dữ liệu lên các site tiers 3 (22/09/2019 - 22/09/2019)

7. PXG Legend: Post dữ liệu lên các site tiers 4 (22/09/2019 - 22/09/2019)


PXG Legend

Related Posts

About The Author

Add Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.