PXG Legend: Post dữ liệu lên các site tiers 4

Post dữ liệu lên các site tiers 4

Bước 1: chọn danh sách các website tiers 3 làm nguồn dữ liệu.
Bước 2: chọn danh sách từ khóa sản phẩm muốn đăng tải.
Bước 3: chọn danh sách website cần đăng, mockup đại diện. (hỗ trợ 4 mockup)
Bước 4: nhập các thông tin nội dung cho sản phẩm.
======> Tiêu đề tùy chỉnh (mặc định macro [[title]] sẽ trả về tiêu đề sản phẩm.
======> Mô tả ngắn cho sản phẩm. Hỗ trợ hầu hết các macro và spin keys.
======> Mô tả chi tiết sản phẩm. Hỗ trợ hầu hết các macro và spin keys.
======> Categories: danh sách danh mục tùy chỉnh cho sản phẩm. Ví dụ: LifeStyle, States (các danh mục chưa tồn tại trên site sẽ tự động tạo)
======> Tags: danh sách thẻ tags tùy chỉnh cho sản phẩm. Ví dụ: animals,cats,fish (các thẻ tags chưa tồn tại trên site sẽ tự động tạo)

Bước 5: nhấn Post để tiến hành đăng dữ liệu.

Ở phần mô tả và chi tiết sản phẩm hỗ trợ các macro + danh sách spin content đã định nghĩa.

PXG Legend post data tiers 4

PXG Legend post data tiers 4

Danh sách hướng dẫn + mô tả

1. PXG Legend: định nghĩa mockup áo (22/09/2019 - 22/09/2019)

2. Định nghĩa danh sách website các tiers 1, 2, 3, 4... (22/09/2019 - 22/09/2019)(các tiers 1 chỉ hỗ trợ wordpress, các tiers khác sẽ tích hợp dần các nền tảng web blog phổ biến: wordpress, blogspot, weebly, wix...).

3. Định nghĩa các nội dung cho phần Spin content, Macro content. (22/09/2019 - 02/10/2019)

4. PXG Legend: Post dữ liệu lên các site tiers 1 (22/09/2019 - 22/09/2019)

5. PXG Legend: Post dữ liệu lên các site tiers 2 (22/09/2019 - 22/09/2019)

6. PXG Legend: Post dữ liệu lên các site tiers 3 (22/09/2019 - 22/09/2019)

7. PXG Legend: Post dữ liệu lên các site tiers 4 (22/09/2019 - 22/09/2019)


PXG Legend

Related Posts

About The Author

Add Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.