Ngày mới An Nhiên » PolyXGO services » PXG Legend: Spin content, Macro content

PXG Legend: Spin content, Macro content

Định nghĩa, phân loại nội dung sử dụng để spin. Tính năng hỗ trợ:

– Tạo danh mục để nhóm và phân loại nội dung spin.

– Định nghĩa spin nội dung theo 3 nhóm: Words/ Sentences, Spin Content Short Description, Spin Content Description.

Tab Words/ Sentences

Phần định nghĩa từ đồng nghĩa hoặc các câu đồng nghĩa sử dụng trong quá trình spin nội dung mô tả ngắn và nội dung chi tiết sản phẩm.

Lưu ý: ở phần này danh mục Default sẽ mặc định chứa các key spin mặc định sau:

[[short_description]]: trả về nội dung mô tả ngắn gọn của sản phẩm trong phần short description (kết quả hiển thị là kết quả của phần nội dung mô tả ngắn của sản phẩm sau khi được spin (nếu có)).

[[data_description]]: trả về nội dung mô tả ngắn thông tin sản phẩm từ nguồn dữ liệu.

[[title]]: trả về tiêu đề sản phẩm đang xử lý.

[[tags]]: trả về danh sách tags sản phẩm đang xử lý. Mặc định danh sách tags này sẽ được tách từ tiêu đề sản phẩm có từ 3 ký tự trở lên + các tags tuỳ chỉnh nhập vào.
====> Nếu site post là tiers 1 danh sách này sẽ là danh sách tags tuỳ chỉnh nhập vào + xử lý từ tiêu đề sản phẩm đang post (mục đích phân loại).
====> Nếu site post là các tiers >1 danh sách này sẽ là danh sách tags của tiers trước nó + danh sách tags tuỳ chỉnh nhập ở phần post.

[[categories]]: trả về danh sách danh mục sản phẩm đang xử lý.

====> Nếu site post là tiers 1 danh sách này sẽ là danh sách categories tuỳ chỉnh nhập vào.
====> Nếu site post là các tiers >1 danh sách này sẽ là danh sách categories của tiers trước nó + danh sách categories tuỳ chỉnh nhập ở phần post.

[[custom_tags]]: trả về danh sách tags tùy chỉnh nhập trong phần post tương ứng.

[[custom_categories]]: trả về danh sách danh mục tùy chỉnh nhập trong phần post tương ứng.

[[source_link]]: trả về liên kết sản phẩm hoặc liên kết tiers trước tiers đang xử lý.
====> Nếu site post là tiers 1 trả về liên kết của chính sản phẩm này.
====> Nếu site post là các tiers >1 trả về liên kết sản phẩm của tiers trước đó (tiers nguồn dữ liệu post lên). Tức là nếu sản phẩm ở site tiers 2 thì giá trị liên kết này sẽ chuyển hướng tới trang chi tiết sản phẩm này ở site tiers 1.

[[mockup_1]]: hiển thị hình ảnh mockup 1 xử lý với thiết kế PNG tương ứng với dữ liệu đang post.

[[mockup_2]]: hiển thị hình ảnh mockup 2 xử lý với thiết kế PNG tương ứng với dữ liệu đang post.

[[mockup_3]]: hiển thị hình ảnh mockup 3 xử lý với thiết kế PNG tương ứng với dữ liệu đang post.

…….

[[mockup_n]]: hiển thị hình ảnh mockup thứ n (với n là số thứ tự mockup lựa chọn ở phần post) xử lý với thiết kế PNG tương ứng với dữ liệu đang post. Ví dụ dụ post content hiện tại chọn 10 mockup thì n tối đa là 10 ([[mockup_10]]).

Lưu ý quan trọng:
– Mockup này không phải là mockup hiển thị theo loại sản phẩm trên website.
– Hình ảnh các mockup render sẽ tự động được tối ưu SEO ứng với thông tin dữ liệu áo hiện tại + site hiện tại (tức là nếu post 10 site’s thì data 10 site’s hoàn toàn độc lập với nhau). Plugin hỗ trợ hiển thị cần kích hoạt là PolyXGO Products Extend.
– Nếu mục đích của muốn hiển thị mockup này cho các style áo nào thì cố gắng tìm và định nghĩa mockup theo style áo của riêng mình và content spin phù hợp với các style áo này để bổ trợ tối ưu SEO cho nhau.

Định nghĩa key spin mới

Khoá key spin nội dung random trên mỗi dòng dữ liệu

[[key_name]]: khóa (key) đại diện cho nhóm nội dung sẽ spin trong 1 nội dung chứa key. Ở phần này có thể định nghĩa các giá trị khác nhau trên mỗi dòng.

Ví dụ:
KEY:
[[xin_chao]]
VALUE:
xin chào
hello
hi
chào bạn
chào

Khi sử dụng 1 trong các giá trị: xin chào, hi, hello, chào bạn, chào sẽ được hiển thị tại vị trí khóa (key) [[xin_chao]] được gọi trong nội dung. Ở trong 1 nội dung nếu khoá dạng này xuất hiện nhiều lần thì kết quả random cũng độc lập 10 lần hiển thị (nếu giá trị random quá ít thì kết quả sẽ lặp lại – do đó để đa dạng nội dung cần định nghĩa giá trị ở phần này đủ nhiều để ít lặp lại nhất).

Khoá key spin nhóm từ random trên 1 dòng dữ liệu

[[key_name_random]]: khóa đại diện nhóm nội dung hỗ trợ trộn giá trị ở mỗi lần spin. Lưu ý random là từ khóa bắt buộc có cuối key để nhận diện loại khóa này. Ở phần này các nội dung cần xáo trộn nằm trên 1 dòng và phân cách nhau bởi dấu phẩy “,

Ví dụ:

KEY:
[[style_tshirt_random]]
VALUE:
Guys Tee, Hoodie, Ladies Tee

Khi sử dụng thì giá trị ở mỗi lần spin ở vị trí xuất hiện khóa [[style_tshirt_random]] là 1 trong các giá trị sau:
Guys Tee, Hoodie, Ladies Tee
Guys Tee, Ladies Tee, Hoodie
Hoodie, Guys Tee, Ladies Tee
Hoodie, Ladies Tee, Guys Tee
Ladies Tee, Guys Tee, Hoodie
Ladies Tee, Hoodie, Guys Tee

Spin Content Short Description

Phần định nghĩa các đoạn văn bản nội dung đồng nghĩa để spin random cho phần mô tả ngắn gọn thông tin sản phẩm. Mục đích tạo ra nội dung có nghĩa phù hợp với nhóm dữ liệu (liên quan cùng chủ đề) đang post. Việc soạn thảo các nội dung này sao cho ý nghĩa và spin đa dạng thì mọi người tự quản lý.

Trong phần định nghĩa spin nội dung chi tiết sản phẩm nếu muốn hiển thị kết quả của phần mô tả ngắn gọn sản phẩm thì sử dụng khoá [[short_description]] ở vị trí cần hiển thị.

Ở phần định nghĩa này có thể sử dụng các key đã định nghĩa trong phần Words/ Sentences để hiển thị.

Các key spin hỗ trợ mặc định

[[title]]
[[tags]]
[[categories]]
[[custom_tags]]
[[custom_categories]]
[[source_link]]
[[data_description]]

Spin Content Description: định nghĩa các đoạn mô tả chi tiết spin đồng nghĩa

Ở phần định nghĩa này có thể gọi chéo các khóa khác cùng loại và các khóa trong phần định nghĩa words/ sentences, short content ở nội dung.

Các key spin hỗ trợ mặc định

[[short_description]]
[[data_description]]
[[title]]
[[tags]]
[[categories]]
[[custom_tags]]
[[custom_categories]]
[[source_link]]
[[mockup_1]]
[[mockup_2]]
[[mockup_3]]

[[mockup_n]]

Test spin content

Trước khi xử lý nội dung spin content nếu ban đầu chưa quen hoặc chưa chắc chắn nên sử dụng tính năng Test Spin Content (click vào nút T tại nội dung tiers đang xử lý) để chuyển sang phần test thử xem kết quả random của nội dung có như mong muốn không trước khi áp dụng.

Lưu ý: các khoá mặc định trong danh mục Default sẽ không hiển thị kết quả spin thay vào đó vẫn là tên khoá. Điều này là mọi người đừng lo nhé! Ở mỗi dữ liệu thực tế trên site nó sẽ trả về kết quả tương ứng như mô tả bên trên.

PXG Legend: danh sách hướng dẫn

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.