PXG Legend: Spin content, Macro content

Danh mục spin content

Định nghĩa từ đồng nghĩa hoặc các câu đồng nghĩa

[[key_name]]: khóa (key) đại diện cho nhóm nội dung sẽ spin trong 1 nội dung chứa key. Ở phần này có thể định nghĩa các giá trị khác nhau trên mỗi dòng.

Ví dụ:
KEY:
[[xin_chao]]
VALUE:
xin chào
hello
hi
chào bạn
chào

Khi sử dụng 1 trong các giá trị: xin chào, hi, hello, chào bạn, chào sẽ được hiển thị tại vị trí khóa (key) [[xin_chao]] được gọi trong nội dung.

[[key_name_random]]: khóa đại diện nhóm nội dung hỗ trợ trộn giá trị ở mỗi lần spin. Lưu ý random là từ khóa bắt buộc có trong key để nhận diện loại khóa này. Ở phần này các nội dung cần xáo trộn nằm trên 1 dòng và phân cách nhau bởi dấu phẩy “,

Ví dụ:

KEY:
[[style_tshirt_random]]
VALUE:
Guys Tee, Hoodie, Ladies Tee

Khi sử dụng thì giá trị ở mỗi lần spin ở vị trí xuất hiện khóa [[style_tshirt_random]] là 1 trong các giá trị sau:
Guys Tee, Hoodie, Ladies Tee
Guys Tee, Ladies Tee, Hoodie
Hoodie, Guys Tee, Ladies Tee
Hoodie, Ladies Tee, Guys Tee
Ladies Tee, Guys Tee, Hoodie
Ladies Tee, Hoodie, Guys Tee

Định nghĩa các đoạn văn bản nội dung đồng nghĩa

Ở phần định nghĩa này có thể gọi chéo các khóa khác cùng loại và các khóa trong phần định nghĩa words/ sentences ở nội dung.

Các macro hỗ trợ

[[title]]: trả về tiêu đề sản phẩm đang xử lý.
[[tags]]: trả về danh sách tags sản phẩm đang xử lý.
[[categories]]: trả về danh sách danh mục sản phẩm đang xử lý.
[[custom_tags]]: trả về danh sách tags tùy chỉnh sản phẩm đang xử lý.
[[custom_categories]]: trả về danh sách danh mục tùy chỉnh sản phẩm đang xử lý.
[[source_link]]: trả về liên kết sản phẩm tiers trước tiers đang xử lý.

Định nghĩa các đoạn mô tả chi tiết spin đồng nghĩa

Ở phần định nghĩa này có thể gọi chéo các khóa khác cùng loại và các khóa trong phần định nghĩa words/ sentences, short content ở nội dung.

Các macro hỗ trợ

[[short_content]]: trả về nội dung mô tả ngắn gọn của sản phẩm trong phần short description (kết quả sau khi spin content).
[[title]]: trả về tiêu đề sản phẩm đang xử lý.
[[tags]]: trả về danh sách tags sản phẩm đang xử lý.
[[categories]]: trả về danh sách danh mục sản phẩm đang xử lý.
[[custom_tags]]: trả về danh sách tags tùy chỉnh sản phẩm đang xử lý.
[[custom_categories]]: trả về danh sách danh mục tùy chỉnh sản phẩm đang xử lý.
[[source_link]]: trả về liên kết sản phẩm tiers trước tiers đang xử lý.
[[mockup_1]]: trả về link hình ảnh mockup 1 đã merge với thiết kế PNG tương ứng với mỗi phiên xử lý.
[[mockup_2]]: trả về link hình ảnh mockup 2 đã merge với thiết kế PNG tương ứng với mỗi phiên xử lý.
[[mockup_3]]: trả về link hình ảnh mockup 3 đã merge với thiết kế PNG tương ứng với mỗi phiên xử lý.
[[mockup_4]]: trả về link hình ảnh mockup 4 đã merge với thiết kế PNG tương ứng với mỗi phiên xử lý.

Danh sách hướng dẫn + mô tả

Related Posts

Add Comment

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.