How to respond to clicks on a checkbox in an AngularJS ng-repeat (table)?

Đăng ký tài khoản kiếm tiền với tiếp thị liên kết tại ACCESSTRADE, MasOffer, Lazada Việt Nam

Source: http://stackoverflow.com/questions/11872832/how-to-respond-to-clicks-on-a-checkbox-in-an-angularjs-directive

<table class="table">
 <thead>
  <tr>
   <th>
    <input type="checkbox" 
     ng-click="selectAll($event)"
     ng-checked="isSelectedAll()">
   </th>
   <th>Title</th>
  </tr>
 </thead>
 <tbody>
  <tr ng-repeat="e in entities" ng-class="getSelectedClass(e)">
   <td>
    <input type="checkbox" name="selected"
     ng-checked="isSelected(e.id)"
     ng-click="updateSelection($event, e.id)">
   </td>
   <td>{{e.title}}</td>
  </tr>
 </tbody>
</table>

In controller

var updateSelected = function(action, id) {
 if (action === 'add' && $scope.selected.indexOf(id) === -1) {
  $scope.selected.push(id);
 }
 if (action === 'remove' && $scope.selected.indexOf(id) !== -1) {
  $scope.selected.splice($scope.selected.indexOf(id), 1);
 }
};

$scope.updateSelection = function($event, id) {
 var checkbox = $event.target;
 var action = (checkbox.checked ? 'add' : 'remove');
 updateSelected(action, id);
};

$scope.selectAll = function($event) {
 var checkbox = $event.target;
 var action = (checkbox.checked ? 'add' : 'remove');
 for ( var i = 0; i < $scope.entities.length; i++) {
  var entity = $scope.entities[i];
  updateSelected(action, entity.id);
 }
};

$scope.getSelectedClass = function(entity) {
 return $scope.isSelected(entity.id) ? 'selected' : '';
};

$scope.isSelected = function(id) {
 return $scope.selected.indexOf(id) >= 0;
};

//something extra I couldn't resist adding 🙂
$scope.isSelectedAll = function() {
 return $scope.selected.length === $scope.entities.length;
};

 

Đánh giá bài chia sẻ
Nếu bạn mong muốn tìm hiểu rõ hơn về chia sẻ này và những chia sẻ khác, bạn có thể kết nối với mình qua các thông tin sau:
Facebook (vui lòng add friend mình trước vì message ẩn mình ít check): https://www.facebook.com/PExpress
Blog: PolygonExpress.com
Group thảo luận - chia sẻ - bán ứng dụng - PolyXGO: MMO tools
Web dịch vụ: PolyXGO.com
Mã Giảm Giá mua sắm: Mã Giảm Giá Guru
Email liên hệ: polyxgo@gmail.com
Điện thoại: 0937.798.420 - 0868.929.024 (Kim Ngọc - giới tính Nam :))))))

Related

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.