Khóa Học Lập Trình Fullstack Với Angular - PHP - MYSQL

Đang bán tại Tiki - ✅ Khóa học IT và lập trình

199000 380000
- Giá bán Khóa Học Lập Trình Fullstack Với Angular - PHP - MYSQL ngày cập nhật gần nhất 25/10/2019 tại Tiki199000
- Biến động giá trong khoảng 199000 - 199000 (Giá bán trên thị trường niêm yết:
380000)
- Quá trình theo dõi biến động giá tại Tiki đã có khách hàng phản hồi đánh giá, tỷ lệ thang điểm tích cực là 50/100%. Tỷ lệ này theo đánh giá cần phải tìm hiểu thêm khi mua sản phẩm này.
 ĐẾN NƠI BÁN  BIỂU ĐỒ LỊCH SỬ GIÁ  MÃ GIẢM GIÁ CÓ THỂ ÁP DỤNG

 Biểu đồ chi tiết biến động giá bán Khóa Học Lập Trình Fullstack Với Angular - PHP - MYSQL từ ngày 14/04/2019 - 25/10/2019

 

© Cung cấp bởi PolyXGO công cụ hỗ trợ cộng đồng affiliate & người tiêu dùng Việt Nam

Khóa Học Lập Trình Fullstack Với Angular - PHP - MYSQL

Khóa Học Lập Trình Fullstack Với Angular - PHP - MYSQL
Đối tượng đào tạo
 • Sinh viên, những bạn học lập trình frontend đã biết sơ lược về html/css muốn tiếp cận lập trình backend kết hợp Angular js 1.0
 • Những bạn đi ứng tuyển cần bổ sung kiến thức lập trình backend với Angular js. 
 • Nhà tuyển dụng của công ty lập trình web hiện nay
 • Những ai mong muốn kiến thức nền trước khi học qua khóa HTML/CSS/Boostrap 4, khóa lập trình Backend bằng PHP hoặc kiến thức tương đương
Giới thiệu khóa học
 • Phần một là lý thuyết cơ bản về ngôn ngữ Angular JS 1.
 • Phần hai là học thực hành để hiểu bản chất cách làm một ứng dụng Single Page web App với Angular 
 • Phần ba là áp dụng các kiến thức của 2 phần trước để làm phần Backend hoàn chỉnh với Angular js và API sử dụng là PHP/MYsql
 • Điểm khác biệt của khóa học là nội dung đầy đủ, thực hành chi tiết, cung cấp đủ thời lượng để bạn có thể
 • hiểu được bản chất của việc lập trình Fullstack với ngôn ngữ Angular js
Nội dung khóa học

 Phần 1: Giới thiệu khóa học

 •  Bài 1: Giới thiệu angular js

 Phần 2: Cài đặt cơ bản

 •  Bài 2: Cài đặt code editor
 •  Bài 3: Cài đặt plugin

Phần 3: Chạy ứng dụng angular đầu tiên

 •  Bài 4: Cài đặt angular js và chạy ứng dụng đầu tiên
 •  Bài 5: Sử dụng file template
 •  Bài 6: Khái niệm và sử dụng ng-model
 •  Bài 7: Sử dụng ng-model với select
 •  Bài 8: Sử dụng ng-model với radio button
 •  Bài 9: Logic sử dụng ng-model qua bài hiệu ứng đơn giản
 •  Bài 10: ng-show và ng-init

Phần 4: Thực hành với Scope và Controller trong Angular js

 •  Bài 11: Hiểu Scope và controller thông qua bài thực hành
 •  Bài 12: Cách định nghĩa và sử dụng hàm gắn với scope

Phần 5: Học Angular js qua bài tập thực hành

 •  Bài 13: Tổng hợp kiến thức đã học qua bài thực hành - phần html
 •  Bài 14: Viết phần logic của ứng dụng
 •  Bài 15: Hoàn thiện ứng dụng
 •  Bài 16: Hướng dẫn làm hoàn chỉnh ứng dụng
 •  Bài 17: Sử dụng vòng lặp ng-repeat

Phần 6: Học cách viết backend theo phương pháp single-page web app sử dụng Angular js

 •  Bài 18: Giới thiệu bài tập và cách đặt phím tắt trình bày lại format của code
 •  Bài 19: Xử lý logic ban đầu cho phần thêm sửa xóa nội dung kiểu single-page web app
 •  Bài 20: Hoàn thiện chức năng sửa xóa trực tiếp với ng-repeat

Phần 7: Tổng kết ứng dụng và giới thiệu phương pháp xử lý dữ liệu

 •  Bài 21: Tổng kết kiến thức
 •  Bài 22: Làm thật

Phần 8: Tạo dữ liệu trong Mysql và viết API cho Angular js

 •  Bài 23: Tạo cơ sở dữ liệu
 •  Bài 24: Viết API lấy dữ liệu cho angular

Phần 9: Kết nối Angular js với Mysql qua API

 •  Bài 25: Cài đặt môi trường chạy angular trong project web động
 •  Bài 26: Kết nối angular với Mysql qua API

Phần 10: Hoàn thiện ứng dụng Angular js - Mysql đầu tiên

 •  Bài 27: Viết API sử dữ liệu
 •  Bài 28: Hoàn thiện ứng dụng Angular Mysql

Phần 11: Tích hợp Angular Material

 •  Bài 29: Mở đầu về angular material với ứng dụng thông báo
 •  Bài 30: Tích hợp angular material vào view

Phần 12: Giới thiệu phương pháp lập trình single-page web app sử dụng Route

 •  Bài 31: Lọc dữ liệu trong angular
 •  Bài 32: Cách viết nhiều controller trong một web
 •  Bài 33: Học phương pháp làm single-page web app qua bài thực hành

Phần 13: Hoàn thiện ứng dụng đầu tiên sử dụng Route kết nối cơ sở dữ liệu qua http

 •  Bài 34: Kiến thức cơ bản về Route
 •  Bài 35: Sử dụng HTML5 mode trong angular
 •  Bài 36: Tạo dữ liệu thật và kết nối với angular qua $http
 •  Bài 37: Phun dữ liệu ra single-page web app

Phần 14: Giơi thiệu project Single-page web app số 2

 •  Bài 38: Giới thiệu project single-page web app số 2 và download file mẫu
 •  Bài 39: Bố cục và sắp xếp file cho project
 • Phần 15: Phần route và phân tích dữ liệu
 •  Bài 40: Hoàn thiện phần điều hướng sử dụng route cho Project
 •  Bài 41: Phương hướng xử lý phần dữ liệu cho web
 •  Bài 42: Phân tích cơ sở dữ liệu

Phần 16: Làm quen với phương pháp lập trình backend bằng Angular

 •  Bài 43: Thêm dữ liệu
 •  Bài 44: Cài đặt thư viện và môi trường Angular cho view trong Backend
 •  Bài 45: Giao tiếp dữ liệu bằng API
 •  Bài 46: Tạo view
 •  Bài 47: Sử dụng angular lấy dữ liệu từ API
 •  Bài 48: Đẩy dữ liệu ra bằng Angular
 •  Bài 49: Sửa dữ liệu bằng Angular
 •  Bài 50: Viết API lưu dữ liệu
 •  Bài 51: Lưu dữ liệu bằng Angular
 •  Bài 52: Hoàn thiện Backend bằng Angular cho trang about

Phần 17: Xử lý các phần giao diện trang contact và trang liên hệ

 •  Bài 53: Viết controller đưa dữ liệu ra frontend
 •  Bài 54: Sửa lỗi router phổ biến trong angular
 •  Bài 55: Xử lý dữ liệu trang contact
 •  Bài 56: Xử lý dữ liệu trang tin tức

Phần 18: Tổng kết phần 1 Angular

 •  Bài 57: Tổng kết phần 1

Phần 19: Học sử dụng thư viện angular cho lập trình backend

 •  Bài 58: Giới thiệu phần học sử dụng thư viện angular

Phần 20: Ba bước cơ bản để sử dụng một thư viện

 •  Bài 59: Hướng dẫn sử dụng thư viện ui select của angular
 •  Bài 60: Bước số 2 trong sử dụng thư viện - kiểm soát dữ liệu trả về
 •  Bài 61: Bước số 3 trong sử dụng thử viện - Kết nối cơ sở dữ liệu

Phần 21: Sử dụng thư viện ui select

 •  Bài 62: Thư viện ui select với multiple select
 •  Bài 63: Bước số 2 lấy dữ liệu trả về
 •  Bài 64: Bước số 3 - Kết nối cơ sở dữ liệu

Phần 22: Hàm xử lý phần form trong angular

 •  Bài 65: Kiểm tra tính hợp lệ của form dữ liệu
 •  Bài 66: Hiển thị thông báo lỗi bằng hàm có sẵn của angular
 •  Bài 67: Kiểm tra việc submit của người dùng
 •  Bài 68: Hàm setPristine cho form
 •  Bài 69: Tổng kết phần form trong Angular

Phần 23: Project backend sử dụng angular giới thiệu và cài đặt cơ bản

 •  Bài 70: Cài đặt cơ bản dữ liệu - API - Angular
 • Phần 24: Cách sử dụng template admin khi làm backend
 •  Bài 71: Cách sử dụng template admin khi làm backend
 •  Bài 72: Dựng template cơ bản

Phần 25: Tạo route cho các chức năng sử dụng template

 •  Bài 73: Dựng Routing cơ bản
 •  Bài 74: Tạo 2 route adduser và userlist

Phần 26: Chức năng thêm mới người dùng

 •  Bài 75: Tạo form thêm người dùng bằng template
 •  Bài 76: Viết API thêm người dùng
 •  Bài 77: Sử dụng Angular để lấy dữ liệu thông qua scope
 •  Bài 78: Chuyển dữ liệu cho API
 •  Bài 79: Đặt phím tắt cho angular post

Phần 27: Chức năng đăng nhập

 •  Bài 80: Tích hợp thông báo cho chức năng thêm dữ liệu bằng Angular
 •  Bài 81: Chức năng đăng nhập phần setup cơ bản phần template
 •  Bài 82: Qui trình logic của chức năng đăng nhập
 •  Bài 83: Sử dụng Angular lấy dữ liệu và gửi về API
 •  Bài 84: Viết Api xử lý dữ liệu
 •  Bài 85: Xử lý 3 trường hợp xảy ra khi đăng nhập hệ thống

Phần 28: Xử lý chuyển hướng và đăng xuất

 •  Bài 86: Xử lý chuyển hướng trong Angular
 •  Bài 87: Sử dụng angular kiểm tra tính hợp lệ của form
 •  Bài 88: Kiểm tra trạng thái đăng nhập trong Angular
 •  Bài 89: Đăng xuất
 •  Bài 90: Qui trình logic của chức năng xem danh sách người dùng
 •  Bài 91: API - Phần dữ liệu

Phần 29: Chức năng xem danh sách dữ liệu phần cơ bản

 •  Bài 92: Angular - Phần dữ liệu

Phần 30: Tích hợp template admin

 •  Bài 93: Tạo giao diện từ template admin
 •  Bài 94: Đưa dữ liệu ra template

Phần 31: Tích hợp các chức năng trên cùng một page

 •  Bài 95: Viết hàm Angular hiện thị form sửa dữ liệu trực tiếp khi ấn edit
 •  Bài 96: Logic của phần sửa dữ liệu
 •  Bài 97: Dùng Angular lấy dữ liệu cần sửa gửi về API
 •  Bài 98: Xử lý việc cập nhật dữ liệu ngầm trong angular thông qua API
 •  Bài 99: Tích hợp notification cho giao dịch thành công
 •  Bài 100: Tổng kết khóa học

Đánh giá Khóa Học Lập Trình Fullstack Với Angular - PHP - MYSQL

Lưu ý quan trọng: đánh giá này được tổng hợp dựa trên biểu đồ lịch sử biến động giá bán của sản phẩm trong khoảng thời gian từ 14/04/2019 - 25/10/2019. Trong trường hợp bạn thời gian cập nhật trên biểu đồ đã quá lâu trên 10 thì có thể sản phẩm đã ngừng kinh doanh hoặc tạm thời hết hàng. Do đó, bạn cần theo dõi đăng ký với đơn vị bán để nhận thông báo khi có hàng hoặc tham khảo thông tin sản phẩm tại các đơn vị khác.

Cập nhật biến động giá bán mới nhất vào ngày 25/10/2019 cho thấy sản phẩm Khóa Học Lập Trình Fullstack Với Angular - PHP - MYSQL thuộc danh mục nghành hàng Khóa học IT và lập trình đơn vị Tiki đang được bán với giá 199000. Dựa trên biểu đồ biến động giá bán có thể thấy phiên giá chênh lệch giữa giá thời điểm hiện tại và giá tốt nhất trong quá khứ là không có gì thay đổi. Tỷ lệ này so với giá bán cao nhất cũng không có gì thay đổi..

Sau khi phân tích tham khảo các đánh giá, phản hồi từ những khách hàng đã mua sản phẩm này, bạn có thể thấy có  khách đã mua và đánh giá. Tỷ lệ phản hồi mức độ hài lòng 50/100 cho thấy cần phải tìm hiểu thêm khi mua sản phẩm này.

Thông tin giới thiệu Khóa Học Lập Trình Fullstack Với Angular - PHP - MYSQL

Khóa Học Lập Trình Fullstack Với Angular - PHP - MYSQL
Đối tượng đào tạo
 • Sinh viên, những bạn học lập trình frontend đã biết sơ lược về html/css muốn tiếp cận lập trình backend kết hợp Angular js 1.0
 • Những bạn đi ứng tuyển cần bổ sung kiến thức lập trình backend với Angular js. 
 • Nhà tuyển dụng của công ty lập trình web hiện nay
 • Những ai mong muốn kiến thức nền trước khi học qua khóa HTML/CSS/Boostrap 4, khóa lập trình Backend bằng PHP hoặc kiến thức tương đương
Giới thiệu khóa học
 • Phần một là lý thuyết cơ bản về ngôn ngữ Angular JS 1.
 • Phần hai là học thực hành để hiểu bản chất cách làm một ứng dụng Single Page web App với Angular 
 • Phần ba là áp dụng các kiến thức của 2 phần trước để làm phần Backend hoàn chỉnh với Angular js và API sử dụng là PHP/MYsql
 • Điểm khác biệt của khóa học là nội dung đầy đủ, thực hành chi tiết, cung cấp đủ thời lượng để bạn có thể
 • hiểu được bản chất của việc lập trình Fullstack với ngôn ngữ Angular js
Nội dung khóa học

 Phần 1: Giới thiệu khóa học

 •  Bài 1: Giới thiệu angular js

 Phần 2: Cài đặt cơ bản

 •  Bài 2: Cài đặt code editor
 •  Bài 3: Cài đặt plugin

Phần 3: Chạy ứng dụng angular đầu tiên

 •  Bài 4: Cài đặt angular js và chạy ứng dụng đầu tiên
 •  Bài 5: Sử dụng file template
 •  Bài 6: Khái niệm và sử dụng ng-model
 •  Bài 7: Sử dụng ng-model với select
 •  Bài 8: Sử dụng ng-model với radio button
 •  Bài 9: Logic sử dụng ng-model qua bài hiệu ứng đơn giản
 •  Bài 10: ng-show và ng-init

Phần 4: Thực hành với Scope và Controller trong Angular js

 •  Bài 11: Hiểu Scope và controller thông qua bài thực hành
 •  Bài 12: Cách định nghĩa và sử dụng hàm gắn với scope

Phần 5: Học Angular js qua bài tập thực hành

 •  Bài 13: Tổng hợp kiến thức đã học qua bài thực hành - phần html
 •  Bài 14: Viết phần logic của ứng dụng
 •  Bài 15: Hoàn thiện ứng dụng
 •  Bài 16: Hướng dẫn làm hoàn chỉnh ứng dụng
 •  Bài 17: Sử dụng vòng lặp ng-repeat

Phần 6: Học cách viết backend theo phương pháp single-page web app sử dụng Angular js

 •  Bài 18: Giới thiệu bài tập và cách đặt phím tắt trình bày lại format của code
 •  Bài 19: Xử lý logic ban đầu cho phần thêm sửa xóa nội dung kiểu single-page web app
 •  Bài 20: Hoàn thiện chức năng sửa xóa trực tiếp với ng-repeat

Phần 7: Tổng kết ứng dụng và giới thiệu phương pháp xử lý dữ liệu

 •  Bài 21: Tổng kết kiến thức
 •  Bài 22: Làm thật

Phần 8: Tạo dữ liệu trong Mysql và viết API cho Angular js

 •  Bài 23: Tạo cơ sở dữ liệu
 •  Bài 24: Viết API lấy dữ liệu cho angular

Phần 9: Kết nối Angular js với Mysql qua API

 •  Bài 25: Cài đặt môi trường chạy angular trong project web động
 •  Bài 26: Kết nối angular với Mysql qua API

Phần 10: Hoàn thiện ứng dụng Angular js - Mysql đầu tiên

 •  Bài 27: Viết API sử dữ liệu
 •  Bài 28: Hoàn thiện ứng dụng Angular Mysql

Phần 11: Tích hợp Angular Material

 •  Bài 29: Mở đầu về angular material với ứng dụng thông báo
 •  Bài 30: Tích hợp angular material vào view

Phần 12: Giới thiệu phương pháp lập trình single-page web app sử dụng Route

 •  Bài 31: Lọc dữ liệu trong angular
 •  Bài 32: Cách viết nhiều controller trong một web
 •  Bài 33: Học phương pháp làm single-page web app qua bài thực hành

Phần 13: Hoàn thiện ứng dụng đầu tiên sử dụng Route kết nối cơ sở dữ liệu qua http

 •  Bài 34: Kiến thức cơ bản về Route
 •  Bài 35: Sử dụng HTML5 mode trong angular
 •  Bài 36: Tạo dữ liệu thật và kết nối với angular qua $http
 •  Bài 37: Phun dữ liệu ra single-page web app

Phần 14: Giơi thiệu project Single-page web app số 2

 •  Bài 38: Giới thiệu project single-page web app số 2 và download file mẫu
 •  Bài 39: Bố cục và sắp xếp file cho project
 • Phần 15: Phần route và phân tích dữ liệu
 •  Bài 40: Hoàn thiện phần điều hướng sử dụng route cho Project
 •  Bài 41: Phương hướng xử lý phần dữ liệu cho web
 •  Bài 42: Phân tích cơ sở dữ liệu

Phần 16: Làm quen với phương pháp lập trình backend bằng Angular

 •  Bài 43: Thêm dữ liệu
 •  Bài 44: Cài đặt thư viện và môi trường Angular cho view trong Backend
 •  Bài 45: Giao tiếp dữ liệu bằng API
 •  Bài 46: Tạo view
 •  Bài 47: Sử dụng angular lấy dữ liệu từ API
 •  Bài 48: Đẩy dữ liệu ra bằng Angular
 •  Bài 49: Sửa dữ liệu bằng Angular
 •  Bài 50: Viết API lưu dữ liệu
 •  Bài 51: Lưu dữ liệu bằng Angular
 •  Bài 52: Hoàn thiện Backend bằng Angular cho trang about

Phần 17: Xử lý các phần giao diện trang contact và trang liên hệ

 •  Bài 53: Viết controller đưa dữ liệu ra frontend
 •  Bài 54: Sửa lỗi router phổ biến trong angular
 •  Bài 55: Xử lý dữ liệu trang contact
 •  Bài 56: Xử lý dữ liệu trang tin tức

Phần 18: Tổng kết phần 1 Angular

 •  Bài 57: Tổng kết phần 1

Phần 19: Học sử dụng thư viện angular cho lập trình backend

 •  Bài 58: Giới thiệu phần học sử dụng thư viện angular

Phần 20: Ba bước cơ bản để sử dụng một thư viện

 •  Bài 59: Hướng dẫn sử dụng thư viện ui select của angular
 •  Bài 60: Bước số 2 trong sử dụng thư viện - kiểm soát dữ liệu trả về
 •  Bài 61: Bước số 3 trong sử dụng thử viện - Kết nối cơ sở dữ liệu

Phần 21: Sử dụng thư viện ui select

 •  Bài 62: Thư viện ui select với multiple select
 •  Bài 63: Bước số 2 lấy dữ liệu trả về
 •  Bài 64: Bước số 3 - Kết nối cơ sở dữ liệu

Phần 22: Hàm xử lý phần form trong angular

 •  Bài 65: Kiểm tra tính hợp lệ của form dữ liệu
 •  Bài 66: Hiển thị thông báo lỗi bằng hàm có sẵn của angular
 •  Bài 67: Kiểm tra việc submit của người dùng
 •  Bài 68: Hàm setPristine cho form
 •  Bài 69: Tổng kết phần form trong Angular

Phần 23: Project backend sử dụng angular giới thiệu và cài đặt cơ bản

 •  Bài 70: Cài đặt cơ bản dữ liệu - API - Angular
 • Phần 24: Cách sử dụng template admin khi làm backend
 •  Bài 71: Cách sử dụng template admin khi làm backend
 •  Bài 72: Dựng template cơ bản

Phần 25: Tạo route cho các chức năng sử dụng template

 •  Bài 73: Dựng Routing cơ bản
 •  Bài 74: Tạo 2 route adduser và userlist

Phần 26: Chức năng thêm mới người dùng

 •  Bài 75: Tạo form thêm người dùng bằng template
 •  Bài 76: Viết API thêm người dùng
 •  Bài 77: Sử dụng Angular để lấy dữ liệu thông qua scope
 •  Bài 78: Chuyển dữ liệu cho API
 •  Bài 79: Đặt phím tắt cho angular post

Phần 27: Chức năng đăng nhập

 •  Bài 80: Tích hợp thông báo cho chức năng thêm dữ liệu bằng Angular
 •  Bài 81: Chức năng đăng nhập phần setup cơ bản phần template
 •  Bài 82: Qui trình logic của chức năng đăng nhập
 •  Bài 83: Sử dụng Angular lấy dữ liệu và gửi về API
 •  Bài 84: Viết Api xử lý dữ liệu
 •  Bài 85: Xử lý 3 trường hợp xảy ra khi đăng nhập hệ thống

Phần 28: Xử lý chuyển hướng và đăng xuất

 •  Bài 86: Xử lý chuyển hướng trong Angular
 •  Bài 87: Sử dụng angular kiểm tra tính hợp lệ của form
 •  Bài 88: Kiểm tra trạng thái đăng nhập trong Angular
 •  Bài 89: Đăng xuất
 •  Bài 90: Qui trình logic của chức năng xem danh sách người dùng
 •  Bài 91: API - Phần dữ liệu

Phần 29: Chức năng xem danh sách dữ liệu phần cơ bản

 •  Bài 92: Angular - Phần dữ liệu

Phần 30: Tích hợp template admin

 •  Bài 93: Tạo giao diện từ template admin
 •  Bài 94: Đưa dữ liệu ra template

Phần 31: Tích hợp các chức năng trên cùng một page

 •  Bài 95: Viết hàm Angular hiện thị form sửa dữ liệu trực tiếp khi ấn edit
 •  Bài 96: Logic của phần sửa dữ liệu
 •  Bài 97: Dùng Angular lấy dữ liệu cần sửa gửi về API
 •  Bài 98: Xử lý việc cập nhật dữ liệu ngầm trong angular thông qua API
 •  Bài 99: Tích hợp notification cho giao dịch thành công
 •  Bài 100: Tổng kết khóa học

Có thể mua Khóa Học Lập Trình Fullstack Với Angular - PHP - MYSQL với giá tốt hơn nữa không?

Theo đánh giá chi tiết biểu đồ dữ liệu biến động giá Khóa Học Lập Trình Fullstack Với Angular - PHP - MYSQL tới ngày 25/10/2019 chúng tôi nhận định cần phải tìm hiểu thêm. Ngoài ra, để mua sắm với giá ưu đãi tốt hơn bạn có thể thử tra cứu hoặc sử dụng các  mã giảm giá gợi ý được tổng hợp bên dưới hoặc tham khảo danh sách khuyến mãi, ưu đại trong tháng 11 tại mục mã giảm giá Khóa học IT và lập trình.

Lưu ý bạn khi thanh toán đơn hàng

Giá bán Khóa Học Lập Trình Fullstack Với Angular - PHP - MYSQL trên tiki.vn đã bao gồm thuế VAT. Tuy nhiên tuỳ vào từng loại sản phẩm hoặc phương thức, địa chỉ giao hàng mà có thể phát sinh thêm chi phí khác như phí vận chuyển, phụ phí hàng cồng kềnh... Do đó, chúng tôi lưu ý để bạn tránh hiểu lầm thắc mắc khi mua sắm nhé!

Có nên mua Khóa Học Lập Trình Fullstack Với Angular - PHP - MYSQL tại thời điểm này chưa?

Với chỉ số hài lòng phản hồi Khóa Học Lập Trình Fullstack Với Angular - PHP - MYSQL hiện tại  50/100% theo đánh giá  cần phải tìm hiểu thêm khi mua sản phẩm này.

Lịch sử biến động giá bán 2 tuần gần đây Khóa Học Lập Trình Fullstack Với Angular - PHP - MYSQL tại Tiki
Giá bán vào ngày (thời điểm)
Giá bán
Biến động giá
Giá thị trường
25/10/2019
199000
0 Ổn định
380000
23/10/2019
199000
0 Ổn định
380000
22/10/2019
199000
0 Ổn định
380000
21/10/2019
199000
0 Ổn định
380000
20/10/2019
199000
0 Ổn định
380000
19/10/2019
199000
0 Ổn định
380000
18/10/2019
199000
0 Ổn định
380000
17/10/2019
199000
0 Ổn định
380000
16/10/2019
199000
0 Ổn định
380000
15/10/2019
199000
0 Ổn định
380000
14/10/2019
199000
0 Ổn định
380000
13/10/2019
199000
0 Ổn định
380000
12/10/2019
199000
0 Ổn định
380000
11/10/2019
199000
0 Ổn định
380000

 

Mã giảm giá Khóa học IT và lập trình có thể thử áp dụng khi mua Khóa Học Lập Trình Fullstack Với Angular - PHP - MYSQL

XEM THÊM

Lịch sử biến động giá sản phẩm cùng danh mục Khóa học IT và lập trình

Xem tất cả các đánh giá Khóa học IT và lập trình

Tìm kiếm sản phẩm, dịch vụ bạn đang quan tâm tham khảo lịch sử biến động giá

-43% Biểu đồ lịch sử biến động giá bán KYNA - Khóa Học Lập Trình Python Cơ Bản KYNA - Khóa Học Lập Trình Python Cơ Bản
269000  470000
2 đánh giá tỷ lệ hài lòng 100/100%
 MUA NGAY  Lịch sử giá
XEM THÊM