KYNA - Khóa Học Lập Trình Python Cơ Bản

Đang bán tại Tiki - ✅ Khóa học IT và lập trình

249000 470000
- Giá bán KYNA - Khóa Học Lập Trình Python Cơ Bản ngày cập nhật gần nhất 12/09/2019 tại Tiki249000
- Biến động giá trong khoảng 249000 - 249000 (Giá bán trên thị trường niêm yết:
470000)
- Quá trình theo dõi biến động giá tại Tiki đã có 2 khách hàng phản hồi đánh giá, tỷ lệ thang điểm tích cực là 100/100%. Tỷ lệ này theo đánh giá rất tốt khi mua sản phẩm này.
 ĐẾN NƠI BÁN  BIỂU ĐỒ LỊCH SỬ GIÁ  MÃ GIẢM GIÁ CÓ THỂ ÁP DỤNG

 Biểu đồ chi tiết biến động giá bán KYNA - Khóa Học Lập Trình Python Cơ Bản từ ngày 14/04/2019 - 12/09/2019

 

© Cung cấp bởi PolyXGO công cụ hỗ trợ cộng đồng affiliate & người tiêu dùng Việt Nam

KYNA - Khóa Học Lập Trình Python Cơ Bản

KYNA - Khóa Học Lập Trình Python Cơ Bản

Nội dung khóa học “Lập trình Python cơ bản”:
 • Kiến thức cơ bản về ngôn ngữ lập trình Python
 • Cách tạo và gọi hàm trong Python
 • Xử lý mảng
 • Xử lý list
 • Xử lý chuỗi 
 • Xử lý tập tin
 • Các biểu thức điều kiện, các vòng lặp
 • Thiết kế giao diện với tkinter
Nội dung chi tiết khóa học

PHẦN 1: GIỚI THIỆU VỀ LẬP TRÌNH PYTHON VÀ CÁC CÔNG CỤ LẬP TRÌNH

 • 1 Có nên học lập trình Python?
 • 2 Cách tải và cài đặt Python
 • 3 Giới thiệu một số công cụ lập trình Python
 • 4 Tạo Project Python trong PyCharm

PHẦN 2: CÁC KHÁI NIỆM CƠ BẢN

 • 5 Kiểu dữ liệu cơ bản và khai báo biến trong Python
 • 6 Cách ghi chú lệnh trong Python
 • 7 Các toán tử thường dùng trong Python
 • 8 Cách nhập liệu từ bàn phím trong Python
 • 9 Các kiểu xuất dữ liệu
 • 10 Các loại lỗi trong Python
 • 11 Bài tập rèn luyện-Tính chu vi diện tích Hình tròn
 • 12 Bài tập rèn luyện-Tính giờ phút giây
 • 13 Bài tập rèn luyện-Tính điểm trung bình
 • 14 Các bài tập tự rèn luyện

PHẦN 3: CÁC BIỂU THỨC ĐIỀU KIỆN

 • 15 Biểu thức Boolean
 • 16 Biểu thức If
 • 17 Biểu thức if ... else
 • 18 Biểu thức If ... elif lồng nhau
 • 19 Biểu thức pass
 • 20 So sánh số thực trong Python
 • 21 Sử dụng if/else như phép gán
 • 22 Bài tập rèn luyện-Kiểm tra năm nhuần
 • 23 Bài tập rèn luyện-Đếm số ngày trong tháng
 • 24 Bài tập rèn luyện-Phương trình bậc 2
 • 25 Các bài tập tự rèn luyện

PHẦN 4: CÁC VÒNG LẶP

 • 26 Vòng while
 • 27 Vòng for
 • 28 câu lệnh break
 • 29 câu lệnh continue
 • 30 Lệnh while/else
 • 31 Lệnh for/else
 • 32 Vòng lặp lồng nhau
 • 33 Bài tập rèn luyện-Tính dãy số
 • 34 Bài tập rèn luyện-Kiểm tra số nguyên tố
 • 35 Bài tập rèn luyện-xuất bảng cửu chương
 • 36 Các bài tập tự rèn luyện

PHẦN 5: CÁCH SỬ DỤNG MỘT SỐ HÀM QUAN TRỌNG THƯỜNG DÙNG

 • 37 Các hàm toán học 1 sqrt, pow, log10, exp, degrees, radians, fabs
 • 38 Các hàm toán học 2 lượng giác
 • 39 round
 • 40 Time
 • 41 Random
 • 42 exit
 • 43 eval
 • 44 Bài tập rèn luyện-Game đoán số
 • 45 Bài tập rèn luyện-Tính diện tích tam giác
 • 46 Bài tập rèn luyện-Tính điểm trung bình
 • 47 Các bài tập tự rèn luyện

PHẦN 6: CÁCH XÂY DỰNG HÀM

 • 48 Khái niệm về hàm
 • 49 Cấu trúc tổng quát của hàm
 • 50 Cách gọi hàm
 • 51 Nguyên tắc hoạt động của hàm
 • 52 Viết tài liệu cho hàm
 • 53 Global Variable
 • 54 Parameter mặc định
 • 55 Lambda Expression
 • 56 Giới thiệu về hàm đệ qui
 • 57 Bài tập rèn luyện-Viết hàm tính BMI
 • 58 Bài tập rèn luyện-Viết hàm tính ROI
 • 59 Bài tập rèn luyện-Viết hàm đệ qui Fibonacci
 • 60 Các bài tập tự rèn luyện

PHẦN 7: XỬ LÝ CHUỖI

 • 61 Khái niệm và cấu trúc của chuỗi
 • 62 Hàm upper, lower -in HOA-thường
 • 63 Hàm căn lề: rjust, ljust, center
 • 64 Hàm xóa khoảng trắng dư thừa trip
 • 65 Hàm startsWith, endsWith
 • 66 Hàm find, count
 • 67 Hàm format
 • 68 Hàm tách chuỗi
 • 69 Hàm nối chuỗi
 • 70 Bài tập rèn luyện-Kiểm tra chuỗi đối xứng
 • 71 Bài tập rèn luyện-Viết chương trình tối ưu chuỗi
 • 72 Bài tập rèn luyện-tách xử lý chuỗi
 • 73 Các bài tập tự rèn luyện
 • PHẦN 8: LIST
 • 74 Cách khai báo và sử dụng List
 • 75 Cách duyệt List
 • 76 Gán giá trị cho các phần tử trong List
 • 77 Phương thức insert
 • 78 Phương thức append
 • 79 Phương thức remove
 • 80 Phương thức reverse
 • 81 Phương thức sort
 • 82 Slicing
 • 83 List đa chiều
 • 84 Bài tập rèn luyện-xử lý list
 • 85 Bài tập rèn luyện-xử lý list
 • 86 Bài tập rèn luyện-xử lý list đa chiều
 • 87 Các bài tập tự rèn luyện

PHẦN 9: XỬ LÝ TẬP TIN

 • 88 Vì sao phải lưu tập tin
 • 89 Cách ghi tập tin
 • 90 Cách đọc tập tin
 • 91 Bài tập rèn luyện-dữ liệu Sản Phẩm
 • 92 Bài tập rèn luyện-dữ liệu chuỗi số
 • 93 Các bài tập tự rèn luyện

PHẦN 10: THIẾT KẾ GIAO DIỆN VỚI TKINTER

 • 94 Giới thiệu tkinter
 • 95 Cách tạo cửa sổ với tkinter
 • 96 Các control cơ bản trong tkinter
 • 97 Bài tập rèn luyện-Giải phương trình bậc 1
 • 98 Bài tập rèn luyện-Giải phương trình bậc 2
 • 99 Bài tập rèn luyện-Cộng trừ nhân chia
 • 100 Các bài tập tự rèn luyện

PHẦN 11: TỔNG KẾT KHÓA HỌC

 • 101 Project tổng hợp
 • Bài tập cuối khóa
 • Đánh giá góp ý khóa học

Đánh giá KYNA - Khóa Học Lập Trình Python Cơ Bản

Lưu ý quan trọng: đánh giá này được tổng hợp dựa trên biểu đồ lịch sử biến động giá bán của sản phẩm trong khoảng thời gian từ 14/04/2019 - 12/09/2019. Trong trường hợp bạn thời gian cập nhật trên biểu đồ đã quá lâu trên 10 thì có thể sản phẩm đã ngừng kinh doanh hoặc tạm thời hết hàng. Do đó, bạn cần theo dõi đăng ký với đơn vị bán để nhận thông báo khi có hàng hoặc tham khảo thông tin sản phẩm tại các đơn vị khác.

Cập nhật biến động giá bán mới nhất vào ngày 12/09/2019 cho thấy sản phẩm KYNA - Khóa Học Lập Trình Python Cơ Bản thuộc danh mục nghành hàng Khóa học IT và lập trình đơn vị Tiki đang được bán với giá 249000. Dựa trên biểu đồ biến động giá bán có thể thấy phiên giá chênh lệch giữa giá thời điểm hiện tại và giá tốt nhất trong quá khứ là không có gì thay đổi. Tỷ lệ này so với giá bán cao nhất cũng không có gì thay đổi..

Sau khi phân tích tham khảo các đánh giá, phản hồi từ những khách hàng đã mua sản phẩm này, bạn có thể thấy có 2 khách đã mua và đánh giá. Tỷ lệ phản hồi mức độ hài lòng 100/100 cho thấy rất tốt khi mua sản phẩm này.

Thông tin giới thiệu KYNA - Khóa Học Lập Trình Python Cơ Bản

KYNA - Khóa Học Lập Trình Python Cơ Bản

Nội dung khóa học “Lập trình Python cơ bản”:
 • Kiến thức cơ bản về ngôn ngữ lập trình Python
 • Cách tạo và gọi hàm trong Python
 • Xử lý mảng
 • Xử lý list
 • Xử lý chuỗi 
 • Xử lý tập tin
 • Các biểu thức điều kiện, các vòng lặp
 • Thiết kế giao diện với tkinter
Nội dung chi tiết khóa học

PHẦN 1: GIỚI THIỆU VỀ LẬP TRÌNH PYTHON VÀ CÁC CÔNG CỤ LẬP TRÌNH

 • 1 Có nên học lập trình Python?
 • 2 Cách tải và cài đặt Python
 • 3 Giới thiệu một số công cụ lập trình Python
 • 4 Tạo Project Python trong PyCharm

PHẦN 2: CÁC KHÁI NIỆM CƠ BẢN

 • 5 Kiểu dữ liệu cơ bản và khai báo biến trong Python
 • 6 Cách ghi chú lệnh trong Python
 • 7 Các toán tử thường dùng trong Python
 • 8 Cách nhập liệu từ bàn phím trong Python
 • 9 Các kiểu xuất dữ liệu
 • 10 Các loại lỗi trong Python
 • 11 Bài tập rèn luyện-Tính chu vi diện tích Hình tròn
 • 12 Bài tập rèn luyện-Tính giờ phút giây
 • 13 Bài tập rèn luyện-Tính điểm trung bình
 • 14 Các bài tập tự rèn luyện

PHẦN 3: CÁC BIỂU THỨC ĐIỀU KIỆN

 • 15 Biểu thức Boolean
 • 16 Biểu thức If
 • 17 Biểu thức if ... else
 • 18 Biểu thức If ... elif lồng nhau
 • 19 Biểu thức pass
 • 20 So sánh số thực trong Python
 • 21 Sử dụng if/else như phép gán
 • 22 Bài tập rèn luyện-Kiểm tra năm nhuần
 • 23 Bài tập rèn luyện-Đếm số ngày trong tháng
 • 24 Bài tập rèn luyện-Phương trình bậc 2
 • 25 Các bài tập tự rèn luyện

PHẦN 4: CÁC VÒNG LẶP

 • 26 Vòng while
 • 27 Vòng for
 • 28 câu lệnh break
 • 29 câu lệnh continue
 • 30 Lệnh while/else
 • 31 Lệnh for/else
 • 32 Vòng lặp lồng nhau
 • 33 Bài tập rèn luyện-Tính dãy số
 • 34 Bài tập rèn luyện-Kiểm tra số nguyên tố
 • 35 Bài tập rèn luyện-xuất bảng cửu chương
 • 36 Các bài tập tự rèn luyện

PHẦN 5: CÁCH SỬ DỤNG MỘT SỐ HÀM QUAN TRỌNG THƯỜNG DÙNG

 • 37 Các hàm toán học 1 sqrt, pow, log10, exp, degrees, radians, fabs
 • 38 Các hàm toán học 2 lượng giác
 • 39 round
 • 40 Time
 • 41 Random
 • 42 exit
 • 43 eval
 • 44 Bài tập rèn luyện-Game đoán số
 • 45 Bài tập rèn luyện-Tính diện tích tam giác
 • 46 Bài tập rèn luyện-Tính điểm trung bình
 • 47 Các bài tập tự rèn luyện

PHẦN 6: CÁCH XÂY DỰNG HÀM

 • 48 Khái niệm về hàm
 • 49 Cấu trúc tổng quát của hàm
 • 50 Cách gọi hàm
 • 51 Nguyên tắc hoạt động của hàm
 • 52 Viết tài liệu cho hàm
 • 53 Global Variable
 • 54 Parameter mặc định
 • 55 Lambda Expression
 • 56 Giới thiệu về hàm đệ qui
 • 57 Bài tập rèn luyện-Viết hàm tính BMI
 • 58 Bài tập rèn luyện-Viết hàm tính ROI
 • 59 Bài tập rèn luyện-Viết hàm đệ qui Fibonacci
 • 60 Các bài tập tự rèn luyện

PHẦN 7: XỬ LÝ CHUỖI

 • 61 Khái niệm và cấu trúc của chuỗi
 • 62 Hàm upper, lower -in HOA-thường
 • 63 Hàm căn lề: rjust, ljust, center
 • 64 Hàm xóa khoảng trắng dư thừa trip
 • 65 Hàm startsWith, endsWith
 • 66 Hàm find, count
 • 67 Hàm format
 • 68 Hàm tách chuỗi
 • 69 Hàm nối chuỗi
 • 70 Bài tập rèn luyện-Kiểm tra chuỗi đối xứng
 • 71 Bài tập rèn luyện-Viết chương trình tối ưu chuỗi
 • 72 Bài tập rèn luyện-tách xử lý chuỗi
 • 73 Các bài tập tự rèn luyện
 • PHẦN 8: LIST
 • 74 Cách khai báo và sử dụng List
 • 75 Cách duyệt List
 • 76 Gán giá trị cho các phần tử trong List
 • 77 Phương thức insert
 • 78 Phương thức append
 • 79 Phương thức remove
 • 80 Phương thức reverse
 • 81 Phương thức sort
 • 82 Slicing
 • 83 List đa chiều
 • 84 Bài tập rèn luyện-xử lý list
 • 85 Bài tập rèn luyện-xử lý list
 • 86 Bài tập rèn luyện-xử lý list đa chiều
 • 87 Các bài tập tự rèn luyện

PHẦN 9: XỬ LÝ TẬP TIN

 • 88 Vì sao phải lưu tập tin
 • 89 Cách ghi tập tin
 • 90 Cách đọc tập tin
 • 91 Bài tập rèn luyện-dữ liệu Sản Phẩm
 • 92 Bài tập rèn luyện-dữ liệu chuỗi số
 • 93 Các bài tập tự rèn luyện

PHẦN 10: THIẾT KẾ GIAO DIỆN VỚI TKINTER

 • 94 Giới thiệu tkinter
 • 95 Cách tạo cửa sổ với tkinter
 • 96 Các control cơ bản trong tkinter
 • 97 Bài tập rèn luyện-Giải phương trình bậc 1
 • 98 Bài tập rèn luyện-Giải phương trình bậc 2
 • 99 Bài tập rèn luyện-Cộng trừ nhân chia
 • 100 Các bài tập tự rèn luyện

PHẦN 11: TỔNG KẾT KHÓA HỌC

 • 101 Project tổng hợp
 • Bài tập cuối khóa
 • Đánh giá góp ý khóa học

Có thể mua KYNA - Khóa Học Lập Trình Python Cơ Bản với giá tốt hơn nữa không?

Theo đánh giá chi tiết biểu đồ dữ liệu biến động giá KYNA - Khóa Học Lập Trình Python Cơ Bản tới ngày 12/09/2019 chúng tôi nhận định rất tốt. Ngoài ra, để mua sắm với giá ưu đãi tốt hơn bạn có thể thử tra cứu hoặc sử dụng các  mã giảm giá gợi ý được tổng hợp bên dưới hoặc tham khảo danh sách khuyến mãi, ưu đại trong tháng 9 tại mục mã giảm giá Khóa học IT và lập trình.

Lưu ý bạn khi thanh toán đơn hàng

Giá bán KYNA - Khóa Học Lập Trình Python Cơ Bản trên tiki.vn đã bao gồm thuế VAT. Tuy nhiên tuỳ vào từng loại sản phẩm hoặc phương thức, địa chỉ giao hàng mà có thể phát sinh thêm chi phí khác như phí vận chuyển, phụ phí hàng cồng kềnh... Do đó, chúng tôi lưu ý để bạn tránh hiểu lầm thắc mắc khi mua sắm nhé!

Có nên mua KYNA - Khóa Học Lập Trình Python Cơ Bản tại thời điểm này chưa?

Với chỉ số hài lòng phản hồi KYNA - Khóa Học Lập Trình Python Cơ Bản hiện tại  100/100% theo đánh giá  rất tốt khi mua sản phẩm này.

Lịch sử biến động giá bán 2 tuần gần đây KYNA - Khóa Học Lập Trình Python Cơ Bản tại Tiki
Giá bán vào ngày (thời điểm)
Giá bán
Biến động giá
Giá thị trường
12/09/2019
249000
0 Ổn định
470000
11/09/2019
249000
0 Ổn định
470000
10/09/2019
249000
0 Ổn định
470000
08/09/2019
249000
0 Ổn định
470000
06/09/2019
249000
0 Ổn định
470000
05/09/2019
249000
0 Ổn định
470000
02/09/2019
249000
0 Ổn định
470000
29/08/2019
249000
0 Ổn định
470000
26/08/2019
249000
0 Ổn định
470000
22/08/2019
249000
0 Ổn định
470000
21/08/2019
249000
0 Ổn định
470000
19/08/2019
249000
0 Ổn định
470000
18/08/2019
249000
0 Ổn định
470000
17/08/2019
249000
0 Ổn định
470000

 

Mã giảm giá Khóa học IT và lập trình có thể thử áp dụng khi mua KYNA - Khóa Học Lập Trình Python Cơ Bản

XEM THÊM

Lịch sử biến động giá sản phẩm cùng danh mục Khóa học IT và lập trình

Xem tất cả các đánh giá Khóa học IT và lập trình

Tìm kiếm sản phẩm, dịch vụ bạn đang quan tâm tham khảo lịch sử biến động giá

-47% Biểu đồ lịch sử biến động giá bán KYNA - Khóa Học Lập Trình Python Cơ Bản KYNA - Khóa Học Lập Trình Python Cơ Bản
249000  470000
2 đánh giá tỷ lệ hài lòng 100/100%
 MUA NGAY  Lịch sử giá
XEM THÊM