KYNA - Khóa Học Lập Trình Typescript Qua Project Thực Tế

Đang bán tại Tiki - ✅ Khóa học IT và lập trình

199000 380000
- Giá bán KYNA - Khóa Học Lập Trình Typescript Qua Project Thực Tế ngày cập nhật gần nhất 25/10/2019 tại Tiki199000
- Biến động giá trong khoảng 199000 - 199000 (Giá bán trên thị trường niêm yết:
380000)
- Quá trình theo dõi biến động giá tại Tiki đã có khách hàng phản hồi đánh giá, tỷ lệ thang điểm tích cực là 50/100%. Tỷ lệ này theo đánh giá cần phải tìm hiểu thêm khi mua sản phẩm này.
 ĐẾN NƠI BÁN  BIỂU ĐỒ LỊCH SỬ GIÁ  MÃ GIẢM GIÁ CÓ THỂ ÁP DỤNG

 Biểu đồ chi tiết biến động giá bán KYNA - Khóa Học Lập Trình Typescript Qua Project Thực Tế từ ngày 14/04/2019 - 25/10/2019

 

© Cung cấp bởi PolyXGO công cụ hỗ trợ cộng đồng affiliate & người tiêu dùng Việt Nam

KYNA - Khóa Học Lập Trình Typescript Qua Project Thực Tế

KYNA - Khóa Học Lập Trình Typescript Qua Project Thực Tế

Nội dung khóa học “Lập trình TYPESCRIPT qua project thực tế”:
 • Giới thiệu và cài đặt Typescrip.  
 • Các kiểu dữ liệu cơ bản trong Typescript. 
 • Ba kiểu dữ liệu mới so với Javascript. 
 • Bốn kiểu function trong Typescript. 
 • Lý thuyết về lập trình hướng đối tượng. 
 • Cơ bản về Class và Instance. 
 • Ý nghĩa của Static và Exetends. 
 • Hiểu bản chất Access Modifier trong Typescript.
Nội dung chi tiết khóa học

PHẦN 01 - GIỚI THIỆU VÀ CÀI ĐẶT TYPESCRIPT

 • 001 - Giới thiệu ngôn ngữ TypeScript
 • 002 - Cài đặt nodejs, cài đặt git, cài đặt plugin, chạy thử file

PHẦN 02 - CÁC KIỂU DỮ LIỆU CƠ BẢN TRONG TYPESCRIPT

 • 003 - Kiểu dữ liệu string trong type script
 • 004 - Kiểu dữ liệu mảng, mảng number và mảng string

PHẦN 03 - BA KIỂU DỮ LIỆU MỚI SO VỚI JAVASCRIPT

 • 005 - Ba kiểu dữ liệu mới so với javascript
 • 006 - Kiểu dữ liệu Any
 • 007 - Kiểu dữ liệu void trong Typescript

PHẦN 04 - TỔNG KẾT PHẦN KIỂU DỮ LIỆU TRONG TYPESCRIPT

 • 008 - Ép kiểu trong typescript
 • 009 - Tổng kết phần kiểu dữ liệu

PHẦN 05 - BỐN KIỂU FUNCTION TRONG TYPESCRIPT

 • 010 - Giới thiệu loại function đầu tiên trong typescript - return function
 • 011 - Vì sao phải sử dụng hàm có tham số
 • 012 - Hai cách khai báo Anonymous function trong typescript
 • 013 - Kiểu function thứ 4 - Function không cần function

PHẦN 06 - TẠI SAO PHẢI LẬP TRÌNH HƯỚNG ĐỐI TƯỢNG

 • 014 - Học lập trình hướng đối tượng từ đầu, Tại sao phải sử dụng lập trình hướng đối tượng
 • 015 - Hiểu bản chất của Class, instance, property và method qua phân tích ứng dụng giỏ hàng

PHẦN 07 - LÝ THUYẾT VỀ LẬP TRÌNH HƯỚNG ĐỐI TƯỢNG

 • 016 - Phân tích và ví dụ về các khái niệm cơ bản trong lập trình hướng đối tượng
 • 017 - Phân tích chương trình dưới con mắt của lập trình hướng đối tượng
 • 018 - Trừu tượng hóa, đa hình, thừa kế và đóng gói trong lập trình hướng đối tượng

PHẦN 08 - CƠ BẢN VỀ CLASS VÀ INSTANCE

 • 019 - Tạo class thế nào
 • 020 - Tạo instance thế nào

PHẦN 09 - LUYỆN TẬP VỀ CLASS

 • 021 - Bài tập 2 về class
 • 022 - Bài tập tổng hợp 3 - Class và Enum

PHẦN 010 - Ý NGHĨA CỦA STATIC VÀ EXETENDS

 • 023 - Ý nghĩa của Static trong lập trình hướng đối tượng
 • 024 - Kế thừa trong typescript - Phần 1
 • 025 - Kế thừa trong typescript - Phần 2
 • 026 - Kế thừa trong typescript - Phần 3

PHẦN 011 - HIỂU BẢN CHẤT ACCESS MODIFIER TRONG TYPESCRIPT

 • 027 - Lý thuyết cơ bản về Access Modifier có cần dùng access modifier không
 • 028 - Hiểu bản chất về Access modifier trong typescript thông qua bài tập thực hành - Phần 1
 • 029 - Hiểu bản chất về Access modifier trong typescript thông qua bài tập thực hành - Phần 2

PHẦN 012 - LÝ THUYẾT VỀ ACCESSOR TRONG TYPESCRIPT

 • 030 - Lý thuyết về Accessor trong Typescript
 • 031 - Học cách sử dụng Accessor thông qua bài tập
 • 032 - Thực hành getter và setter với việc đặt mật khẩu

PHẦN 013 - ABSTRACT LÀ GÌ

 • 033 - Sử dụng Abstract Class trong Typescript
 • 034 - Sử dụng Abstract method trong typescript

PHẦN 014 - GENERIC SỬ DỤNG THẾ NÀO

 • 035 - Cơ bản về Generic trong lập trình typescript
 • 036 - Sử dụng Generic trong class
 • 037 - Generic Class sử dụng trong Typescript

PHẦN 015 - THỰC HÀNH INTERFACE TRONG TYPESCRIPT

 • 038 - Interface trong lập trình hướng đối tượng
 • 039 - Interface Class sử dụng trong Typescript

PHẦN 016 - NAMESPACE VÀ EXPORT

 • 040 - Export trong Typescript

PHẦN 017 - GIỚI THIỆU PROJECT LẬP TRÌNH ỨNG DỤNG BẰNG TYPESCRIPT

 • 041 - Giới thiệu Project lập trình Typescript cho chức năng giỏ hàng
 • 042 - Dựng giao diện - phần HTML cho ứng dụng

PHẦN 018 - XỬ LÝ NỘI DUNG VÀ HTML CHO ỨNG DỤNG

 • 043 - Xử lý phần HTML cột phải
 • 044 - Tạo khối nội dung demo bên trái cho ứng dụng

PHẦN 019 - XỬ LÝ GIAO DIỆN BẰNG CSS VÀ BOOSTRAP 4

 • 045 - Hoàn thiện phần nội dung cơ bản bằng bootstrap 4
 • 046 - Xử lý giao diện bằng phương pháp Chrome

PHẦN 020 - KHỞI ĐỘNG PROJECT VỚI VIỆC XÂY DỰNG CLASS SẢN PHẨM

 • 047 - Tạo Class
 • 048 - Lập trình các hàm tương tác với đối tượng

PHẦN 021 - CLASS THỨ HAI - CLASS QUẢN LÝ HÀNG VÀ CÁC PHƯƠNG THỨC THAO TÁC VỚI SẢN PHẨM

 • 049 - Tạo bộ khung cho Class Quản lý hàng

PHẦN 022 - CLASS THỨ BA - CLASS GIỎ HÀNG

 • 050 - Tạo đối tượng sản phẩm trong giỏ hàng
 • 051 - Định nghĩa phương thức hoạt động của đối tượng sản phẩm trong giỏ hàng

PHẦN 023 - CLASS THỨ TƯ - CLASS QUẢN LÝ GIỎ HÀNG

 • 052 - Tạo interface cho phần quản lý giỏ hàng

PHẦN 024 - CÁCH TẠO FILE TSCONFIG VÀ CÀI ĐẶT CƠ BẢN TRƯỚC KHI CODE

 • 053 - Cài đặt cơ bản cho ứng dụng
 • 054 - Cài đặt cơ bản trước khi code
 • 055 - Cách tạo file tsconfig-json

PHẦN 025 - XỬ LÝ HÀM CONSTRUCTOR

 • 056 - Xử lý Constructor
 • 057 - Cách 2 xử lý Constructor

PHẦN 026 - LẤY NỘI DUNG SẢN PHẨM VÀ ĐẨY RA GIAO DIỆN

 • 058 - Viết hàm lấy nội dung sản phẩm
 • 059 - Đẩy sản phẩm từ dữ liệu ra giao diện
 • 060 - Thao tác với HTML

PHẦN 027 - LẤY THÔNG TIN SẢN PHẨM KHI CLICK VÀO NÚT MUA NGAY

 • 061 - Phương thức mua hàng
 • 062 - Viết hàm lấy thông tin sản phẩm cho nút Mua ngay

PHẦN 028 - TRUYỀN THAM SỐ VÀO HÀM GETSANPHAMBYID

 • 063 - Cách truyền tham số thông qua thẻ HTML
 • 064 - Viết hàm getSanPhamById

PHẦN 029 - VIẾT HÀM THÊM SẢN PHẨM GIỎ HÀNG

 • 065 - Thao tác với class quản lý giỏ hàng
 • 066 - Viết hàm thêm sản phẩm vào giỏ hàng

PHẦN 030 - VIẾT HÀM TĂNG SỐ LƯỢNG SẢN PHẨM TRONG GIỎ HÀNG

 • 067 - Viết hàm kiểm tra sản phẩm
 • 068 - Xử lý logic của hàm tăng số lượng sản phẩm trong giỏ hàng

PHẦN 031 - PHUN DỮ LIỆU RA GIAO DIỆN HTML TRONG CLASS QUẢN LÝ GIỎ HÀNG

 • 069 - Đẩy dữ liệu đã xử lý trong typescript ra giao diện HTML
 • 070 - Hoàn thiện phần phun dữ liệu ra giao diện HTML trong Typescript

PHẦN 032 - VIẾT HÀM TÍNH SỐ LƯỢNG VÀ TÍNH GIÁ TRONG CLASS QUẢN LÝ GIỎ HÀNG

 • 071 - Tính số lượng sản phẩm
 • 072 - Tính giá sản phẩm

PHẦN 033 - VIẾT HÀM UPDATE GIỎ HÀNG

 • 073 - Phân tích logic xử lý việc update giỏ hàng
 • 074 - Xử lý sự kiện thay đổi số lượng sản phẩm trong giỏ hàng

PHẦN 034 - TRUYỀN THAM SỐ VÀ CẬP NHẬT SẢN PHẨM VÀO DỮ LIỆU

 • 075 - Truyền nội dung thông qua HTML
 • 076 - Cập nhật sản phẩm vào dữ liệu

PHẦN 035 - ĐẨY DỮ LIỆU RA GIAO DIỆN VÀ VIẾT HÀM HIỂN THỊ THÔNG BÁO

 • 077 - Đẩy dữ liệu đã cập nhật ra giao diện
 • 078 - Viết hàm thông báo xảy ra khi thao tác với giỏ hàng

PHẦN 036 - TỔNG KẾT

 • 079 - Tổng kết
 • Bài tập cuối khóa
 • Tài liệu tải về

Đánh giá KYNA - Khóa Học Lập Trình Typescript Qua Project Thực Tế

Lưu ý quan trọng: đánh giá này được tổng hợp dựa trên biểu đồ lịch sử biến động giá bán của sản phẩm trong khoảng thời gian từ 14/04/2019 - 25/10/2019. Trong trường hợp bạn thời gian cập nhật trên biểu đồ đã quá lâu trên 10 thì có thể sản phẩm đã ngừng kinh doanh hoặc tạm thời hết hàng. Do đó, bạn cần theo dõi đăng ký với đơn vị bán để nhận thông báo khi có hàng hoặc tham khảo thông tin sản phẩm tại các đơn vị khác.

Cập nhật biến động giá bán mới nhất vào ngày 25/10/2019 cho thấy sản phẩm KYNA - Khóa Học Lập Trình Typescript Qua Project Thực Tế thuộc danh mục nghành hàng Khóa học IT và lập trình đơn vị Tiki đang được bán với giá 199000. Dựa trên biểu đồ biến động giá bán có thể thấy phiên giá chênh lệch giữa giá thời điểm hiện tại và giá tốt nhất trong quá khứ là không có gì thay đổi. Tỷ lệ này so với giá bán cao nhất cũng không có gì thay đổi..

Sau khi phân tích tham khảo các đánh giá, phản hồi từ những khách hàng đã mua sản phẩm này, bạn có thể thấy có  khách đã mua và đánh giá. Tỷ lệ phản hồi mức độ hài lòng 50/100 cho thấy cần phải tìm hiểu thêm khi mua sản phẩm này.

Thông tin giới thiệu KYNA - Khóa Học Lập Trình Typescript Qua Project Thực Tế

KYNA - Khóa Học Lập Trình Typescript Qua Project Thực Tế

Nội dung khóa học “Lập trình TYPESCRIPT qua project thực tế”:
 • Giới thiệu và cài đặt Typescrip.  
 • Các kiểu dữ liệu cơ bản trong Typescript. 
 • Ba kiểu dữ liệu mới so với Javascript. 
 • Bốn kiểu function trong Typescript. 
 • Lý thuyết về lập trình hướng đối tượng. 
 • Cơ bản về Class và Instance. 
 • Ý nghĩa của Static và Exetends. 
 • Hiểu bản chất Access Modifier trong Typescript.
Nội dung chi tiết khóa học

PHẦN 01 - GIỚI THIỆU VÀ CÀI ĐẶT TYPESCRIPT

 • 001 - Giới thiệu ngôn ngữ TypeScript
 • 002 - Cài đặt nodejs, cài đặt git, cài đặt plugin, chạy thử file

PHẦN 02 - CÁC KIỂU DỮ LIỆU CƠ BẢN TRONG TYPESCRIPT

 • 003 - Kiểu dữ liệu string trong type script
 • 004 - Kiểu dữ liệu mảng, mảng number và mảng string

PHẦN 03 - BA KIỂU DỮ LIỆU MỚI SO VỚI JAVASCRIPT

 • 005 - Ba kiểu dữ liệu mới so với javascript
 • 006 - Kiểu dữ liệu Any
 • 007 - Kiểu dữ liệu void trong Typescript

PHẦN 04 - TỔNG KẾT PHẦN KIỂU DỮ LIỆU TRONG TYPESCRIPT

 • 008 - Ép kiểu trong typescript
 • 009 - Tổng kết phần kiểu dữ liệu

PHẦN 05 - BỐN KIỂU FUNCTION TRONG TYPESCRIPT

 • 010 - Giới thiệu loại function đầu tiên trong typescript - return function
 • 011 - Vì sao phải sử dụng hàm có tham số
 • 012 - Hai cách khai báo Anonymous function trong typescript
 • 013 - Kiểu function thứ 4 - Function không cần function

PHẦN 06 - TẠI SAO PHẢI LẬP TRÌNH HƯỚNG ĐỐI TƯỢNG

 • 014 - Học lập trình hướng đối tượng từ đầu, Tại sao phải sử dụng lập trình hướng đối tượng
 • 015 - Hiểu bản chất của Class, instance, property và method qua phân tích ứng dụng giỏ hàng

PHẦN 07 - LÝ THUYẾT VỀ LẬP TRÌNH HƯỚNG ĐỐI TƯỢNG

 • 016 - Phân tích và ví dụ về các khái niệm cơ bản trong lập trình hướng đối tượng
 • 017 - Phân tích chương trình dưới con mắt của lập trình hướng đối tượng
 • 018 - Trừu tượng hóa, đa hình, thừa kế và đóng gói trong lập trình hướng đối tượng

PHẦN 08 - CƠ BẢN VỀ CLASS VÀ INSTANCE

 • 019 - Tạo class thế nào
 • 020 - Tạo instance thế nào

PHẦN 09 - LUYỆN TẬP VỀ CLASS

 • 021 - Bài tập 2 về class
 • 022 - Bài tập tổng hợp 3 - Class và Enum

PHẦN 010 - Ý NGHĨA CỦA STATIC VÀ EXETENDS

 • 023 - Ý nghĩa của Static trong lập trình hướng đối tượng
 • 024 - Kế thừa trong typescript - Phần 1
 • 025 - Kế thừa trong typescript - Phần 2
 • 026 - Kế thừa trong typescript - Phần 3

PHẦN 011 - HIỂU BẢN CHẤT ACCESS MODIFIER TRONG TYPESCRIPT

 • 027 - Lý thuyết cơ bản về Access Modifier có cần dùng access modifier không
 • 028 - Hiểu bản chất về Access modifier trong typescript thông qua bài tập thực hành - Phần 1
 • 029 - Hiểu bản chất về Access modifier trong typescript thông qua bài tập thực hành - Phần 2

PHẦN 012 - LÝ THUYẾT VỀ ACCESSOR TRONG TYPESCRIPT

 • 030 - Lý thuyết về Accessor trong Typescript
 • 031 - Học cách sử dụng Accessor thông qua bài tập
 • 032 - Thực hành getter và setter với việc đặt mật khẩu

PHẦN 013 - ABSTRACT LÀ GÌ

 • 033 - Sử dụng Abstract Class trong Typescript
 • 034 - Sử dụng Abstract method trong typescript

PHẦN 014 - GENERIC SỬ DỤNG THẾ NÀO

 • 035 - Cơ bản về Generic trong lập trình typescript
 • 036 - Sử dụng Generic trong class
 • 037 - Generic Class sử dụng trong Typescript

PHẦN 015 - THỰC HÀNH INTERFACE TRONG TYPESCRIPT

 • 038 - Interface trong lập trình hướng đối tượng
 • 039 - Interface Class sử dụng trong Typescript

PHẦN 016 - NAMESPACE VÀ EXPORT

 • 040 - Export trong Typescript

PHẦN 017 - GIỚI THIỆU PROJECT LẬP TRÌNH ỨNG DỤNG BẰNG TYPESCRIPT

 • 041 - Giới thiệu Project lập trình Typescript cho chức năng giỏ hàng
 • 042 - Dựng giao diện - phần HTML cho ứng dụng

PHẦN 018 - XỬ LÝ NỘI DUNG VÀ HTML CHO ỨNG DỤNG

 • 043 - Xử lý phần HTML cột phải
 • 044 - Tạo khối nội dung demo bên trái cho ứng dụng

PHẦN 019 - XỬ LÝ GIAO DIỆN BẰNG CSS VÀ BOOSTRAP 4

 • 045 - Hoàn thiện phần nội dung cơ bản bằng bootstrap 4
 • 046 - Xử lý giao diện bằng phương pháp Chrome

PHẦN 020 - KHỞI ĐỘNG PROJECT VỚI VIỆC XÂY DỰNG CLASS SẢN PHẨM

 • 047 - Tạo Class
 • 048 - Lập trình các hàm tương tác với đối tượng

PHẦN 021 - CLASS THỨ HAI - CLASS QUẢN LÝ HÀNG VÀ CÁC PHƯƠNG THỨC THAO TÁC VỚI SẢN PHẨM

 • 049 - Tạo bộ khung cho Class Quản lý hàng

PHẦN 022 - CLASS THỨ BA - CLASS GIỎ HÀNG

 • 050 - Tạo đối tượng sản phẩm trong giỏ hàng
 • 051 - Định nghĩa phương thức hoạt động của đối tượng sản phẩm trong giỏ hàng

PHẦN 023 - CLASS THỨ TƯ - CLASS QUẢN LÝ GIỎ HÀNG

 • 052 - Tạo interface cho phần quản lý giỏ hàng

PHẦN 024 - CÁCH TẠO FILE TSCONFIG VÀ CÀI ĐẶT CƠ BẢN TRƯỚC KHI CODE

 • 053 - Cài đặt cơ bản cho ứng dụng
 • 054 - Cài đặt cơ bản trước khi code
 • 055 - Cách tạo file tsconfig-json

PHẦN 025 - XỬ LÝ HÀM CONSTRUCTOR

 • 056 - Xử lý Constructor
 • 057 - Cách 2 xử lý Constructor

PHẦN 026 - LẤY NỘI DUNG SẢN PHẨM VÀ ĐẨY RA GIAO DIỆN

 • 058 - Viết hàm lấy nội dung sản phẩm
 • 059 - Đẩy sản phẩm từ dữ liệu ra giao diện
 • 060 - Thao tác với HTML

PHẦN 027 - LẤY THÔNG TIN SẢN PHẨM KHI CLICK VÀO NÚT MUA NGAY

 • 061 - Phương thức mua hàng
 • 062 - Viết hàm lấy thông tin sản phẩm cho nút Mua ngay

PHẦN 028 - TRUYỀN THAM SỐ VÀO HÀM GETSANPHAMBYID

 • 063 - Cách truyền tham số thông qua thẻ HTML
 • 064 - Viết hàm getSanPhamById

PHẦN 029 - VIẾT HÀM THÊM SẢN PHẨM GIỎ HÀNG

 • 065 - Thao tác với class quản lý giỏ hàng
 • 066 - Viết hàm thêm sản phẩm vào giỏ hàng

PHẦN 030 - VIẾT HÀM TĂNG SỐ LƯỢNG SẢN PHẨM TRONG GIỎ HÀNG

 • 067 - Viết hàm kiểm tra sản phẩm
 • 068 - Xử lý logic của hàm tăng số lượng sản phẩm trong giỏ hàng

PHẦN 031 - PHUN DỮ LIỆU RA GIAO DIỆN HTML TRONG CLASS QUẢN LÝ GIỎ HÀNG

 • 069 - Đẩy dữ liệu đã xử lý trong typescript ra giao diện HTML
 • 070 - Hoàn thiện phần phun dữ liệu ra giao diện HTML trong Typescript

PHẦN 032 - VIẾT HÀM TÍNH SỐ LƯỢNG VÀ TÍNH GIÁ TRONG CLASS QUẢN LÝ GIỎ HÀNG

 • 071 - Tính số lượng sản phẩm
 • 072 - Tính giá sản phẩm

PHẦN 033 - VIẾT HÀM UPDATE GIỎ HÀNG

 • 073 - Phân tích logic xử lý việc update giỏ hàng
 • 074 - Xử lý sự kiện thay đổi số lượng sản phẩm trong giỏ hàng

PHẦN 034 - TRUYỀN THAM SỐ VÀ CẬP NHẬT SẢN PHẨM VÀO DỮ LIỆU

 • 075 - Truyền nội dung thông qua HTML
 • 076 - Cập nhật sản phẩm vào dữ liệu

PHẦN 035 - ĐẨY DỮ LIỆU RA GIAO DIỆN VÀ VIẾT HÀM HIỂN THỊ THÔNG BÁO

 • 077 - Đẩy dữ liệu đã cập nhật ra giao diện
 • 078 - Viết hàm thông báo xảy ra khi thao tác với giỏ hàng

PHẦN 036 - TỔNG KẾT

 • 079 - Tổng kết
 • Bài tập cuối khóa
 • Tài liệu tải về

Có thể mua KYNA - Khóa Học Lập Trình Typescript Qua Project Thực Tế với giá tốt hơn nữa không?

Theo đánh giá chi tiết biểu đồ dữ liệu biến động giá KYNA - Khóa Học Lập Trình Typescript Qua Project Thực Tế tới ngày 25/10/2019 chúng tôi nhận định cần phải tìm hiểu thêm. Ngoài ra, để mua sắm với giá ưu đãi tốt hơn bạn có thể thử tra cứu hoặc sử dụng các  mã giảm giá gợi ý được tổng hợp bên dưới hoặc tham khảo danh sách khuyến mãi, ưu đại trong tháng 12 tại mục mã giảm giá Khóa học IT và lập trình.

Lưu ý bạn khi thanh toán đơn hàng

Giá bán KYNA - Khóa Học Lập Trình Typescript Qua Project Thực Tế trên tiki.vn đã bao gồm thuế VAT. Tuy nhiên tuỳ vào từng loại sản phẩm hoặc phương thức, địa chỉ giao hàng mà có thể phát sinh thêm chi phí khác như phí vận chuyển, phụ phí hàng cồng kềnh... Do đó, chúng tôi lưu ý để bạn tránh hiểu lầm thắc mắc khi mua sắm nhé!

Có nên mua KYNA - Khóa Học Lập Trình Typescript Qua Project Thực Tế tại thời điểm này chưa?

Với chỉ số hài lòng phản hồi KYNA - Khóa Học Lập Trình Typescript Qua Project Thực Tế hiện tại  50/100% theo đánh giá  cần phải tìm hiểu thêm khi mua sản phẩm này.

Lịch sử biến động giá bán 2 tuần gần đây KYNA - Khóa Học Lập Trình Typescript Qua Project Thực Tế tại Tiki
Giá bán vào ngày (thời điểm)
Giá bán
Biến động giá
Giá thị trường
25/10/2019
199000
0 Ổn định
380000
23/10/2019
199000
0 Ổn định
380000
22/10/2019
199000
0 Ổn định
380000
21/10/2019
199000
0 Ổn định
380000
20/10/2019
199000
0 Ổn định
380000
19/10/2019
199000
0 Ổn định
380000
18/10/2019
199000
0 Ổn định
380000
17/10/2019
199000
0 Ổn định
380000
16/10/2019
199000
0 Ổn định
380000
15/10/2019
199000
0 Ổn định
380000
14/10/2019
199000
0 Ổn định
380000
13/10/2019
199000
0 Ổn định
380000
12/10/2019
199000
0 Ổn định
380000
11/10/2019
199000
0 Ổn định
380000

 

Mã giảm giá Khóa học IT và lập trình có thể thử áp dụng khi mua KYNA - Khóa Học Lập Trình Typescript Qua Project Thực Tế

XEM THÊM

Lịch sử biến động giá sản phẩm cùng danh mục Khóa học IT và lập trình

Xem tất cả các đánh giá Khóa học IT và lập trình

Tìm kiếm sản phẩm, dịch vụ bạn đang quan tâm tham khảo lịch sử biến động giá

-43% Biểu đồ lịch sử biến động giá bán KYNA - Khóa Học Lập Trình Python Cơ Bản KYNA - Khóa Học Lập Trình Python Cơ Bản
269000  470000
2 đánh giá tỷ lệ hài lòng 100/100%
 MUA NGAY  Lịch sử giá
XEM THÊM