KYNA - Khóa Học Nền Tảng Lập Trình JAVA Cho Người Mới Bắt Đầu

Đang bán tại Tiki - ✅ Khóa học IT và lập trình

199000 400000
- Giá bán KYNA - Khóa Học Nền Tảng Lập Trình JAVA Cho Người Mới Bắt Đầu ngày cập nhật gần nhất 21/10/2019 tại Tiki199000
- Biến động giá trong khoảng 199000 - 199000 (Giá bán trên thị trường niêm yết:
400000)
- Quá trình theo dõi biến động giá tại Tiki đã có khách hàng phản hồi đánh giá, tỷ lệ thang điểm tích cực là 50/100%. Tỷ lệ này theo đánh giá cần phải tìm hiểu thêm khi mua sản phẩm này.
 ĐẾN NƠI BÁN  BIỂU ĐỒ LỊCH SỬ GIÁ  MÃ GIẢM GIÁ CÓ THỂ ÁP DỤNG

 Biểu đồ chi tiết biến động giá bán KYNA - Khóa Học Nền Tảng Lập Trình JAVA Cho Người Mới Bắt Đầu từ ngày 14/04/2019 - 21/10/2019

 

© Cung cấp bởi PolyXGO công cụ hỗ trợ cộng đồng affiliate & người tiêu dùng Việt Nam

KYNA - Khóa Học Nền Tảng Lập Trình JAVA Cho Người Mới Bắt Đầu

KYNA - Khóa Học Nền Tảng Lập Trình JAVA Cho Người Mới Bắt Đầu

Nội dung khóa học “Nền tảng lập trình java cho người mới bắt đầu”:
 • Tìm hiểu tổng quan về JAVA cho người mới bắt đầu.
 • Tìm hiểu về biến và kiểu dữ liệu trong JAVA.
 • Hiểu về Điều khiển luồng và các lệnh điều kiện.
 • Hiểu về Vòng lặp (Loop).
 • Giới thiệu những hàm (Function) cơ bản trong JAVA.
 • Làm quen với JAVA bằng bài tập thực hành. 
Nội dung chi tiết khóa học

PHẦN 1 - BIẾN VÀ KIỂU DỮ LIỆU

 • Bài 1 - Giới thiệu lập trình máy tính - Nội dung khóa học Java cơ bản
 • Bài 2 - Lộ trình khóa học
 • Bài 3 Phương pháp học tập và thực hành code trên web
 • Bài 4 - Viết chương trình Hello World
 • Bài 5 - Biểu diễn dữ liệu ra màn hình - Giới thiệu về biến
 • Bài 6 - Khái niệm về biến
 • Bài 7 - Cập nhật giá trị cho biến
 • Bài 8 - QUIZ Thực hành cập nhật giá trị cho biến
 • Bài 9 - ANSWER Thực hành cập nhật giá trị cho biến
 • Bài 10 - Hiển thị giá trị của biến
 • Bài 11 - QUIZ Sử dụng nhiều biến
 • Bài 12 - ANSWER Sử dụng nhiều biến
 • Bài 13 - Giới thiệu về biến String
 • Bài 14 - Khái niệm về biến String
 • Bài 15 - Nối xâu
 • Bài 16 - QUIZ Kết quả hiển thị nối xâu
 • Bài 17 - ANSWER Kết quả hiển thị nối xâu
 • Bài 18 - Cách thức đặt tên biến
 • Bài 19 - Các kiểu dữ liệu
 • Bài 20 - QUIZ Khai báo và khởi tạo biến với các kiểu dữ liệu
 • Bài 21 - ANSWER Khai báo và khởi tạo biến với các kiểu dữ liệu
 • Bài 22 - Các phép toán trong Java
 • Bài 23 - Ép kiểu
 • Bài 24 - Ghi chú trong Java
 • Bài 25 - QUIZ Chương trình tính điểm trung bình
 • Bài 26 - ANSWER Chương trình tính điểm trung bình
 • Bài 27 - QUIZ Theo dõi giá trị của biến
 • Bài 28 - ANSWER Theo dõi giá trị của biến
 • Bài 29 - Khái quát phần 1 Biến và kiểu dữ liệu
 • Bài 30 - Bài tự luyện 1

PHẦN 2 - ĐIỀU KHIỂN LUỒNG VÀ ĐIỀU KIỆN

 • Bài 31 - Giới thiệu cấu trúc rẽ nhánh - Máy bán hàng tự động
 • Bài 32 - Câu lệnh If
 • Bài 33 - Ứng dụng của việc ra quyết định - Xe tự lái.mp4
 • Bài 34 - Lập trình xe tự lái nhận biết tìn hiệu đèn giao thông
 • Bài 35 - QUIZ Cần gạt nước xe tự lái thông minh
 • Bài 36 - ANSWER Cần gạt nước xe tự lái thông minh
 • Bài 37 - Phạm vi của biến
 • Bài 38 - Xác định phạm vi của biến
 • Bài 39 - Câu lệnh Else
 • Bài 40 - Câu lệnh Else - If
 • Bài 41 - QUIZ Sử dụng nhiều câu lệnh Else - If
 • Bài 42 - ANSWER Sử dụng nhiều câu lệnh Else - If
 • Bài 43 - Biểu thức logic
 • Bài 44 - QUIZ Đánh giá biểu thức Logic
 • Bài 45 - ANSWER Đánh giá biểu thức Logic
 • Bài 46 - Chương trình cho máy bán vé xem phim tự động
 • Bài 47 - Xây dựng chương trình bán vé xem phim
 • Bài 48 - QUIZ Hoàn thành chương trình bán vé xem phim
 • Bài 49 - ANSWER Hoàn thành chương trình bán vé xem phim
 • Bài 50 - Các phép toán Logic
 • Bài 51 - Trình tự thực hiện các phép toán logic
 • Bài 52 - Thực hành với các phép toán Logic
 • Bài 53 - QUIZ Xác định giá trị biểu thức Boolean
 • Bài 54 - ANSWER Xác định giá trị biểu thức Boolean
 • Bài 55 - Lồng các câu lệnh If với nhau
 • Bài 56 - QUIZ Đánh giá phim
 • Bài 57 - ANSWER Đánh giá phim
 • Bài 58 - Câu lệnh Switch
 • Bài 59 - QUIZ Dùng câu lệnh Switch viết tên tháng
 • Bài 60 - Khái quát phần 2 Điều khiển luồng và điều kiện
 • Bài 61 - BÀI TỰ LUYỆN 2

PHẦN 3 - HÀM (FUNCTION)

 • Bài 62 - Giới thiệu về hàm (Function) - Phần 1
 • Bài 63 - Giới thiệu về hàm (Function) - Phần 2
 • Bài 64 - Hàm là gì
 • Bài 65 - QUIZ Sử dụng hàm trong những trường hợp nào
 • Bài 66 - ANSWER Sử dụng hàm trong những trường hợp nào
 • Bài 67 - Định nghĩa của một hàm
 • Bài 68 - QUIZ Các thành phần của định nghĩa hàm
 • Bài 69 - ANSWER Các thành phần của định nghĩa hàm
 • Bài 70 - Gọi hàm
 • Bài 71 - QUIZ Tạo một hàm đơn giản cho máy nghe nhạc
 • Bài 72 - ANSWER Tạo một hàm đơn giản cho máy nghe nhạc
 • Bài 73 - Tham số và đối số
 • Bài 74 - QUIZ Gọi hàm với những đối số khác nhau
 • Bài 75 - ANSWER Gọi hàm với những đối số khác nhau
 • Bài 76 - Tham số
 • Bài 77 - QUIZ Hoàn thiện khai báo tham số cho hàm
 • Bài 78 - ANSWER Hoàn thiện khai báo tham số cho hàm
 • Bài 79 - Giới thiệu hàm nhiều tham số
 • Bài 80 - Hàm nhiều tham số
 • Bài 81 - Thứ tự các đối số
 • Bài 82 - QUIZ Viết một lời gọi hàm
 • Bài 83 - ANSWER Viết một lời gọi hàm
 • Bài 84 - Giá trị trả về của một hàm
 • Bài 85 - Vấn đề với giá trị trả về
 • Bài 86 - Giá trị trả về Số like của ảnh
 • Bài 87 - QUIZ Chỉ ra lỗi sai trong định nghĩa hàm
 • Bài 88 - ANSWER Chỉ ra lỗi sai trong định nghĩa hàm
 • Bài 89 - QUIZ Xây dựng chương trình đơn giản Máy thu ngân
 • Bài 90 - ANSWER Xây dựng chương trình đơn giản Máy thu ngân
 • Bài 91 - Số ngẫu nhiên và cách tạo số ngẫu nhiên
 • Bài 92 - Hàm mô phỏng kết quả một lần tung xúc xắc
 • Bài 93 - Xúc xắc nhiều mặt
 • Bài 94 - QUIZ Mở rộng chương trình tạo số ngẫu nhiên
 • Bài 95 - ANSWER Mở rộng chương trình tạo số ngẫu nhiên
 • Bài 96 - Những đặc tính của hàm
 • Bài 97 - Bộ tài liệu Java và cách đọc (Java Documentation)
 • Bài 98 - QUIZ Đọc tài liệu trong Java Documentation
 • Bài 99 - ANSWER Đọc tài liệu trong Java Documentation
 • Bài 100 - Giới thiệu về ghi chú tài liệu Java
 • Bài 101 - Ghi chú tài liệu trong Java
 • Bài 102 - QUIZ Hoàn thành ghi chú tài liệu trong Java
 • Bài 103 - ANSWER Hoàn thành ghi chú tài liệu trong Java
 • Bài 104 - Khái quát phần 3 Hàm
 • Bài 105 - BÀI TỰ LUYỆN 3

PHẦN 4 - VÒNG LẶP (LOOPS)

 • Bài 106 - Giới thiệu vòng lặp Chương trình báo thức
 • Bài 107 - QUIZ Chương trình báo thức lặp lại bao nhiêu lần
 • Bài 108 - ANSWER Chương trình báo thức lặp lại bao nhiêu lần
 • Bài 109 - Giới thiệu vòng lặp While - Giải quyết vấn đề
 • Bài 110 - QUIZ Dùng vòng lặp While biểu diễn số Googol
 • Bài 111 - ANSWER Dùng vòng lặp While biểu diễn số Googol
 • Bài 112 - Trò chơi Yahtzee
 • Bài 113 - Xây dựng chương trình với 2 con xúc xắc
 • Bài 114 - QUIZ Mở rộng chương trình với 3 con xúc xắc
 • Bài 115 - ANSWER Mở rộng chương trình với 3 con xúc xắc
 • Bài 116 - QUIZ Mở rộng chương trình với 5 con xúc xắc
 • Bài 117 - ANSWER Mở rộng chương trình với 5 con xúc xắc
 • Bài 118 - Vòng lặp While với số lần lặp lại được định trước
 • Bài 119 - Giới thiệu vòng lặp For
 • Bài 120 - Biến đếm
 • Bài 121 - QUIZ Kim tự tháp
 • Bài 122 - ANSWER Kim tự tháp
 • Bài 123 - Sử dụng biến đếm theo nhiều cách khác nhau
 • Bài 124 -QUIZ Biến đếm ngược
 • Bài 125 - ANSWER Biến đếm ngược
 • Bài 126 - Sử dụng biến đếm một cách linh hoạt
 • Bài 127 - Giới thiệu lệnh Break
 • Bài 128 - Giới thiệu về mảng (Array)
 • Bài 129 - QUIZ Chỉ số của mảng
 • Bài 130 - ANSWER Chỉ số của mảng
 • Bài 131 - Hàm chọn lựa một phần tử ngẫu nhiên trong mảng
 • Bài 132 - Duyệt qua các phần tử của mảng bằng vòng lặp
 • Bài 133 - Kỷ lục thế giới quay rubik nhanh nhất
 • Bài 134 - Tìm số nhỏ nhất trong mảng
 • Bài 135 - QUIZ Tìm tên dài nhất trong mảng
 • Bài 136 - ANSWER Tìm tên dài nhất trong mảng
 • Bài 137 - QUIZ Đâu là tên dài nhất trong mảng
 • Bài 138 - ANSWER Đâu là tên dài nhất trong mảng
 • Bài 139 - Giới thiệu mảng 2 chiều
 • Bài 140 - QUIZ Xác định chỉ số trong mảng 2 chiều
 • Bài 141 - ANSWER Xác định chỉ số trong mảng 2 chiều
 • Bài 142 - Duyệt hết mảng 2 chiều
 • Bài 143 - QUIZ Lồng 2 vòng lặp vào nhau
 • Bài 144 - ANSWER Lồng 2 vòng lặp vào nhau
 • Bài 145 - Cách 2 vòng lặp hoạt động
 • Bài 146 - TỔNG KẾT
 • Bài 147 - BÀI TỰ LUYỆN 4

PHẦN 5 - HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT CÔNG CỤ ĐỂ THỰC HÀNH

 • Bài 148 - Hướng Dẫn Cài Đặt JDK (Java Development Kit)
 • Bài 149 - Hướng Dẫn Cài Đặt IntelliJ
 • Tiểu luận tốt nghiệp
 • Đánh giá và góp ý khóa học

Đánh giá KYNA - Khóa Học Nền Tảng Lập Trình JAVA Cho Người Mới Bắt Đầu

Lưu ý quan trọng: đánh giá này được tổng hợp dựa trên biểu đồ lịch sử biến động giá bán của sản phẩm trong khoảng thời gian từ 14/04/2019 - 21/10/2019. Trong trường hợp bạn thời gian cập nhật trên biểu đồ đã quá lâu trên 10 thì có thể sản phẩm đã ngừng kinh doanh hoặc tạm thời hết hàng. Do đó, bạn cần theo dõi đăng ký với đơn vị bán để nhận thông báo khi có hàng hoặc tham khảo thông tin sản phẩm tại các đơn vị khác.

Cập nhật biến động giá bán mới nhất vào ngày 21/10/2019 cho thấy sản phẩm KYNA - Khóa Học Nền Tảng Lập Trình JAVA Cho Người Mới Bắt Đầu thuộc danh mục nghành hàng Khóa học IT và lập trình đơn vị Tiki đang được bán với giá 199000. Dựa trên biểu đồ biến động giá bán có thể thấy phiên giá chênh lệch giữa giá thời điểm hiện tại và giá tốt nhất trong quá khứ là không có gì thay đổi. Tỷ lệ này so với giá bán cao nhất cũng không có gì thay đổi..

Sau khi phân tích tham khảo các đánh giá, phản hồi từ những khách hàng đã mua sản phẩm này, bạn có thể thấy có  khách đã mua và đánh giá. Tỷ lệ phản hồi mức độ hài lòng 50/100 cho thấy cần phải tìm hiểu thêm khi mua sản phẩm này.

Thông tin giới thiệu KYNA - Khóa Học Nền Tảng Lập Trình JAVA Cho Người Mới Bắt Đầu

KYNA - Khóa Học Nền Tảng Lập Trình JAVA Cho Người Mới Bắt Đầu

Nội dung khóa học “Nền tảng lập trình java cho người mới bắt đầu”:
 • Tìm hiểu tổng quan về JAVA cho người mới bắt đầu.
 • Tìm hiểu về biến và kiểu dữ liệu trong JAVA.
 • Hiểu về Điều khiển luồng và các lệnh điều kiện.
 • Hiểu về Vòng lặp (Loop).
 • Giới thiệu những hàm (Function) cơ bản trong JAVA.
 • Làm quen với JAVA bằng bài tập thực hành. 
Nội dung chi tiết khóa học

PHẦN 1 - BIẾN VÀ KIỂU DỮ LIỆU

 • Bài 1 - Giới thiệu lập trình máy tính - Nội dung khóa học Java cơ bản
 • Bài 2 - Lộ trình khóa học
 • Bài 3 Phương pháp học tập và thực hành code trên web
 • Bài 4 - Viết chương trình Hello World
 • Bài 5 - Biểu diễn dữ liệu ra màn hình - Giới thiệu về biến
 • Bài 6 - Khái niệm về biến
 • Bài 7 - Cập nhật giá trị cho biến
 • Bài 8 - QUIZ Thực hành cập nhật giá trị cho biến
 • Bài 9 - ANSWER Thực hành cập nhật giá trị cho biến
 • Bài 10 - Hiển thị giá trị của biến
 • Bài 11 - QUIZ Sử dụng nhiều biến
 • Bài 12 - ANSWER Sử dụng nhiều biến
 • Bài 13 - Giới thiệu về biến String
 • Bài 14 - Khái niệm về biến String
 • Bài 15 - Nối xâu
 • Bài 16 - QUIZ Kết quả hiển thị nối xâu
 • Bài 17 - ANSWER Kết quả hiển thị nối xâu
 • Bài 18 - Cách thức đặt tên biến
 • Bài 19 - Các kiểu dữ liệu
 • Bài 20 - QUIZ Khai báo và khởi tạo biến với các kiểu dữ liệu
 • Bài 21 - ANSWER Khai báo và khởi tạo biến với các kiểu dữ liệu
 • Bài 22 - Các phép toán trong Java
 • Bài 23 - Ép kiểu
 • Bài 24 - Ghi chú trong Java
 • Bài 25 - QUIZ Chương trình tính điểm trung bình
 • Bài 26 - ANSWER Chương trình tính điểm trung bình
 • Bài 27 - QUIZ Theo dõi giá trị của biến
 • Bài 28 - ANSWER Theo dõi giá trị của biến
 • Bài 29 - Khái quát phần 1 Biến và kiểu dữ liệu
 • Bài 30 - Bài tự luyện 1

PHẦN 2 - ĐIỀU KHIỂN LUỒNG VÀ ĐIỀU KIỆN

 • Bài 31 - Giới thiệu cấu trúc rẽ nhánh - Máy bán hàng tự động
 • Bài 32 - Câu lệnh If
 • Bài 33 - Ứng dụng của việc ra quyết định - Xe tự lái.mp4
 • Bài 34 - Lập trình xe tự lái nhận biết tìn hiệu đèn giao thông
 • Bài 35 - QUIZ Cần gạt nước xe tự lái thông minh
 • Bài 36 - ANSWER Cần gạt nước xe tự lái thông minh
 • Bài 37 - Phạm vi của biến
 • Bài 38 - Xác định phạm vi của biến
 • Bài 39 - Câu lệnh Else
 • Bài 40 - Câu lệnh Else - If
 • Bài 41 - QUIZ Sử dụng nhiều câu lệnh Else - If
 • Bài 42 - ANSWER Sử dụng nhiều câu lệnh Else - If
 • Bài 43 - Biểu thức logic
 • Bài 44 - QUIZ Đánh giá biểu thức Logic
 • Bài 45 - ANSWER Đánh giá biểu thức Logic
 • Bài 46 - Chương trình cho máy bán vé xem phim tự động
 • Bài 47 - Xây dựng chương trình bán vé xem phim
 • Bài 48 - QUIZ Hoàn thành chương trình bán vé xem phim
 • Bài 49 - ANSWER Hoàn thành chương trình bán vé xem phim
 • Bài 50 - Các phép toán Logic
 • Bài 51 - Trình tự thực hiện các phép toán logic
 • Bài 52 - Thực hành với các phép toán Logic
 • Bài 53 - QUIZ Xác định giá trị biểu thức Boolean
 • Bài 54 - ANSWER Xác định giá trị biểu thức Boolean
 • Bài 55 - Lồng các câu lệnh If với nhau
 • Bài 56 - QUIZ Đánh giá phim
 • Bài 57 - ANSWER Đánh giá phim
 • Bài 58 - Câu lệnh Switch
 • Bài 59 - QUIZ Dùng câu lệnh Switch viết tên tháng
 • Bài 60 - Khái quát phần 2 Điều khiển luồng và điều kiện
 • Bài 61 - BÀI TỰ LUYỆN 2

PHẦN 3 - HÀM (FUNCTION)

 • Bài 62 - Giới thiệu về hàm (Function) - Phần 1
 • Bài 63 - Giới thiệu về hàm (Function) - Phần 2
 • Bài 64 - Hàm là gì
 • Bài 65 - QUIZ Sử dụng hàm trong những trường hợp nào
 • Bài 66 - ANSWER Sử dụng hàm trong những trường hợp nào
 • Bài 67 - Định nghĩa của một hàm
 • Bài 68 - QUIZ Các thành phần của định nghĩa hàm
 • Bài 69 - ANSWER Các thành phần của định nghĩa hàm
 • Bài 70 - Gọi hàm
 • Bài 71 - QUIZ Tạo một hàm đơn giản cho máy nghe nhạc
 • Bài 72 - ANSWER Tạo một hàm đơn giản cho máy nghe nhạc
 • Bài 73 - Tham số và đối số
 • Bài 74 - QUIZ Gọi hàm với những đối số khác nhau
 • Bài 75 - ANSWER Gọi hàm với những đối số khác nhau
 • Bài 76 - Tham số
 • Bài 77 - QUIZ Hoàn thiện khai báo tham số cho hàm
 • Bài 78 - ANSWER Hoàn thiện khai báo tham số cho hàm
 • Bài 79 - Giới thiệu hàm nhiều tham số
 • Bài 80 - Hàm nhiều tham số
 • Bài 81 - Thứ tự các đối số
 • Bài 82 - QUIZ Viết một lời gọi hàm
 • Bài 83 - ANSWER Viết một lời gọi hàm
 • Bài 84 - Giá trị trả về của một hàm
 • Bài 85 - Vấn đề với giá trị trả về
 • Bài 86 - Giá trị trả về Số like của ảnh
 • Bài 87 - QUIZ Chỉ ra lỗi sai trong định nghĩa hàm
 • Bài 88 - ANSWER Chỉ ra lỗi sai trong định nghĩa hàm
 • Bài 89 - QUIZ Xây dựng chương trình đơn giản Máy thu ngân
 • Bài 90 - ANSWER Xây dựng chương trình đơn giản Máy thu ngân
 • Bài 91 - Số ngẫu nhiên và cách tạo số ngẫu nhiên
 • Bài 92 - Hàm mô phỏng kết quả một lần tung xúc xắc
 • Bài 93 - Xúc xắc nhiều mặt
 • Bài 94 - QUIZ Mở rộng chương trình tạo số ngẫu nhiên
 • Bài 95 - ANSWER Mở rộng chương trình tạo số ngẫu nhiên
 • Bài 96 - Những đặc tính của hàm
 • Bài 97 - Bộ tài liệu Java và cách đọc (Java Documentation)
 • Bài 98 - QUIZ Đọc tài liệu trong Java Documentation
 • Bài 99 - ANSWER Đọc tài liệu trong Java Documentation
 • Bài 100 - Giới thiệu về ghi chú tài liệu Java
 • Bài 101 - Ghi chú tài liệu trong Java
 • Bài 102 - QUIZ Hoàn thành ghi chú tài liệu trong Java
 • Bài 103 - ANSWER Hoàn thành ghi chú tài liệu trong Java
 • Bài 104 - Khái quát phần 3 Hàm
 • Bài 105 - BÀI TỰ LUYỆN 3

PHẦN 4 - VÒNG LẶP (LOOPS)

 • Bài 106 - Giới thiệu vòng lặp Chương trình báo thức
 • Bài 107 - QUIZ Chương trình báo thức lặp lại bao nhiêu lần
 • Bài 108 - ANSWER Chương trình báo thức lặp lại bao nhiêu lần
 • Bài 109 - Giới thiệu vòng lặp While - Giải quyết vấn đề
 • Bài 110 - QUIZ Dùng vòng lặp While biểu diễn số Googol
 • Bài 111 - ANSWER Dùng vòng lặp While biểu diễn số Googol
 • Bài 112 - Trò chơi Yahtzee
 • Bài 113 - Xây dựng chương trình với 2 con xúc xắc
 • Bài 114 - QUIZ Mở rộng chương trình với 3 con xúc xắc
 • Bài 115 - ANSWER Mở rộng chương trình với 3 con xúc xắc
 • Bài 116 - QUIZ Mở rộng chương trình với 5 con xúc xắc
 • Bài 117 - ANSWER Mở rộng chương trình với 5 con xúc xắc
 • Bài 118 - Vòng lặp While với số lần lặp lại được định trước
 • Bài 119 - Giới thiệu vòng lặp For
 • Bài 120 - Biến đếm
 • Bài 121 - QUIZ Kim tự tháp
 • Bài 122 - ANSWER Kim tự tháp
 • Bài 123 - Sử dụng biến đếm theo nhiều cách khác nhau
 • Bài 124 -QUIZ Biến đếm ngược
 • Bài 125 - ANSWER Biến đếm ngược
 • Bài 126 - Sử dụng biến đếm một cách linh hoạt
 • Bài 127 - Giới thiệu lệnh Break
 • Bài 128 - Giới thiệu về mảng (Array)
 • Bài 129 - QUIZ Chỉ số của mảng
 • Bài 130 - ANSWER Chỉ số của mảng
 • Bài 131 - Hàm chọn lựa một phần tử ngẫu nhiên trong mảng
 • Bài 132 - Duyệt qua các phần tử của mảng bằng vòng lặp
 • Bài 133 - Kỷ lục thế giới quay rubik nhanh nhất
 • Bài 134 - Tìm số nhỏ nhất trong mảng
 • Bài 135 - QUIZ Tìm tên dài nhất trong mảng
 • Bài 136 - ANSWER Tìm tên dài nhất trong mảng
 • Bài 137 - QUIZ Đâu là tên dài nhất trong mảng
 • Bài 138 - ANSWER Đâu là tên dài nhất trong mảng
 • Bài 139 - Giới thiệu mảng 2 chiều
 • Bài 140 - QUIZ Xác định chỉ số trong mảng 2 chiều
 • Bài 141 - ANSWER Xác định chỉ số trong mảng 2 chiều
 • Bài 142 - Duyệt hết mảng 2 chiều
 • Bài 143 - QUIZ Lồng 2 vòng lặp vào nhau
 • Bài 144 - ANSWER Lồng 2 vòng lặp vào nhau
 • Bài 145 - Cách 2 vòng lặp hoạt động
 • Bài 146 - TỔNG KẾT
 • Bài 147 - BÀI TỰ LUYỆN 4

PHẦN 5 - HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT CÔNG CỤ ĐỂ THỰC HÀNH

 • Bài 148 - Hướng Dẫn Cài Đặt JDK (Java Development Kit)
 • Bài 149 - Hướng Dẫn Cài Đặt IntelliJ
 • Tiểu luận tốt nghiệp
 • Đánh giá và góp ý khóa học

Có thể mua KYNA - Khóa Học Nền Tảng Lập Trình JAVA Cho Người Mới Bắt Đầu với giá tốt hơn nữa không?

Theo đánh giá chi tiết biểu đồ dữ liệu biến động giá KYNA - Khóa Học Nền Tảng Lập Trình JAVA Cho Người Mới Bắt Đầu tới ngày 21/10/2019 chúng tôi nhận định cần phải tìm hiểu thêm. Ngoài ra, để mua sắm với giá ưu đãi tốt hơn bạn có thể thử tra cứu hoặc sử dụng các  mã giảm giá gợi ý được tổng hợp bên dưới hoặc tham khảo danh sách khuyến mãi, ưu đại trong tháng 10 tại mục mã giảm giá Khóa học IT và lập trình.

Lưu ý bạn khi thanh toán đơn hàng

Giá bán KYNA - Khóa Học Nền Tảng Lập Trình JAVA Cho Người Mới Bắt Đầu trên tiki.vn đã bao gồm thuế VAT. Tuy nhiên tuỳ vào từng loại sản phẩm hoặc phương thức, địa chỉ giao hàng mà có thể phát sinh thêm chi phí khác như phí vận chuyển, phụ phí hàng cồng kềnh... Do đó, chúng tôi lưu ý để bạn tránh hiểu lầm thắc mắc khi mua sắm nhé!

Có nên mua KYNA - Khóa Học Nền Tảng Lập Trình JAVA Cho Người Mới Bắt Đầu tại thời điểm này chưa?

Với chỉ số hài lòng phản hồi KYNA - Khóa Học Nền Tảng Lập Trình JAVA Cho Người Mới Bắt Đầu hiện tại  50/100% theo đánh giá  cần phải tìm hiểu thêm khi mua sản phẩm này.

Lịch sử biến động giá bán 2 tuần gần đây KYNA - Khóa Học Nền Tảng Lập Trình JAVA Cho Người Mới Bắt Đầu tại Tiki
Giá bán vào ngày (thời điểm)
Giá bán
Biến động giá
Giá thị trường
21/10/2019
199000
0 Ổn định
400000
20/10/2019
199000
0 Ổn định
400000
19/10/2019
199000
0 Ổn định
400000
18/10/2019
199000
0 Ổn định
400000
17/10/2019
199000
0 Ổn định
400000
16/10/2019
199000
0 Ổn định
400000
15/10/2019
199000
0 Ổn định
400000
14/10/2019
199000
0 Ổn định
400000
13/10/2019
199000
0 Ổn định
400000
12/10/2019
199000
0 Ổn định
400000
11/10/2019
199000
0 Ổn định
400000
10/10/2019
199000
0 Ổn định
400000
09/10/2019
199000
0 Ổn định
400000
08/10/2019
199000
0 Ổn định
400000

 

Mã giảm giá Khóa học IT và lập trình có thể thử áp dụng khi mua KYNA - Khóa Học Nền Tảng Lập Trình JAVA Cho Người Mới Bắt Đầu

XEM THÊM

Lịch sử biến động giá sản phẩm cùng danh mục Khóa học IT và lập trình

Xem tất cả các đánh giá Khóa học IT và lập trình

Tìm kiếm sản phẩm, dịch vụ bạn đang quan tâm tham khảo lịch sử biến động giá

XEM THÊM