Build from crash: Multiple thread tasks with proxies

Build from crash: Multiple thread tasks with proxies

This is a idea I create the application service crawling data with multiple thread/ tasks with proxies (proxy list). P.s: code only build from crash not complete and performance. You can consult idea for your work. private void MutipleThreadWithProxies(object x) { ListProxiesSeperate.Clear();// List<string>() your proxies; ListUrlSeperate.Clear();// List<string>() your urls;int howMuchTask = 4;//How much tasks in run. You can config it in your setting manager; int howMuchProxiesPerTask = 5;//How much proxy/ thread, …Crawler là gì? lấy tin tự động là gì?

Crawler là gì? lấy tin tự động là gì?

Việc viết crawler tự động lấy dữ liệu từ 1 nguồn nào đó chắc hẳn nếu là lập trình viên mảng thiết kế web, phát triển web thì ít nhiều đều đã từng nghe qua. Có thể là trong buổi trò chuyện nơi góc đường cùng bạn bè, đồng nghiệp hay thậm chí từ yêu cầu từ khách hàng của bạn.Trước khi chia sẻ ý tưởng để phát triển Crawler thì mình xin phép chia sẻ một vài khái niệm (theo mình) cơ bản về crawler cùng mọi người.Crawler là gì? Crawler là 1 từ để ám chỉ các công cụ (phần mềm, modules, plugins... hay đơn giản chỉ là 1 funtion nho nhỏ) có chức năng chính là tự động phân tích dữ liệu từ nguồn …