Tổng hợp phím tắt trong ReSharper

Một công cụ hỗ trợ lập trình viên .Net rất mạnh hiện nay là ReSharper. Bài chia sẻ sau đây mình chép toàn bộ nguyên văn nội dung phần “phím tắt” tại trang ReShaper về. Nếu bạn nào cần tìm hiểu thêm thì có thêm truy cập vào link gốc nhé.

Ngoài việc hỗ trợ các phím tắt phù hợp với thói quen chung của lập trình viên ra thì ReSharper còn hỗ trợ việc tùy chỉnh, thay đổi chúng. Do đó, nếu bạn muốn thay đổi phím tắt nào đó cho phù hợp với thói quen của mình thì có thể cấu hình lại tại Tools | Options | Environment | Keyboard, tìm lệnh cần thay đổi phím tắt và đổi giá trị phím tắt ở bên phải.

Các phím tắt của Resharper phân chia theo nhóm lệnh.

Code analysis

CommandShortcut
(Visual Studio)
Shortcut (IntelliJ IDEA/
ReSharper 2.x)
Alias
Toggle code analysis in the current fileCtrl+Shift+Alt+8Ctrl+Shift+Alt+8ReSharper_EnableDaemon
Go to next code issue (error, warning or suggestion)Alt+PageDownF12ReSharper_GotoNextHighlight
Go to previous code issue (error, warning or suggestion)Alt+PageUpShift+F12ReSharper_GotoPrevHighlight
Go to next error in file (when solution-wide analysis is off)Shift+Alt+PageDownAlt+F12ReSharper_GotoNextErrorInSolution
Go to next error in solutionShift+Alt+PageDownAlt+F12ReSharper_GotoNextErrorInSolution
Go to previous error in file (when solution-wide analysis is off)Shift+Alt+PageUpShift+Alt+F12ReSharper_GotoPrevErrorInSolution
Go to previous error in solutionShift+Alt+PageUpShift+Alt+F12ReSharper_GotoPrevErrorInSolution
Inspect thisCtrl+Shift+Alt+ACtrl+Shift+Alt+AReSharper_InspectThis
View type hierarchyCtrl+E,HCtrl+Alt+HReSharper_TypeHierarchy_Browse
Inspection Results windowCtrl+Alt+VCtrl+Alt+,ReSharper_ShowInspectionWindow

Coding assistance

CommandShortcut
(Visual Studio)
Shortcut (IntelliJ IDEA/
ReSharper 2.x)
Alias
Show action listAlt+EnterAlt+EnterReSharper_AltEnter
Paste multipleCtrl+Shift+VCtrl+Shift+VReSharper_PasteMultiple
Code cleanupCtrl+E,CCtrl+Alt+FReSharper_CleanupCode
Silent code cleanupCtrl+E,FCtrl+Shift+Alt+FReSharper_SilentCleanupCode
Symbol code completionCtrl+Space or Alt+RightCtrl+Space or Alt+RightReSharper_CompleteCodeBasic
Smart code completionCtrl+Alt+SpaceCtrl+Shift+SpaceReSharper_CompleteCodeSmart
Import symbol completionShift+Alt+SpaceCtrl+Alt+SpaceReSharper_CompleteCodeTypeName
Complete statementCtrl+Shift+EnterCtrl+Shift+EnterReSharper_CompleteStatement
Parameter information: show/go to the next signatureCtrl+Shift+SpaceCtrl+PReSharper_ParameterInfo_Show
Parameter information: go to the previous signatureCtrl+Shift+Alt+SpaceCtrl+Shift+PReSharper_ParameterInfo_GoToPreviousSignature
Quick documentationCtrl+Shift+F1Ctrl+QReSharper_QuickDoc
Insert live templateCtrl+E,LCtrl+JReSharper_LiveTemplates_Insert
Surround with templateCtrl+E,UCtrl+Alt+JReSharper_SurroundWith
Create file from templateCtrl+Alt+InsertCtrl+Alt+InsertReSharper_GenerateFileBesides
Generate codeAlt+InsertAlt+InsertReSharper_Generate
Move code upCtrl+Shift+Alt+UpCtrl+Shift+Alt+UpReSharper_MoveUp
Move code downCtrl+Shift+Alt+DownCtrl+Shift+Alt+DownReSharper_MoveDown
Move code leftCtrl+Shift+Alt+LeftCtrl+Shift+Alt+LeftReSharper_MoveLeft
Move code rightCtrl+Shift+Alt+RightCtrl+Shift+Alt+RightReSharper_MoveRight
Extend selectionCtrl+Alt+Right or Ctrl+Shift+WCtrl+WReSharper_ExtendSelection
Shrink selectionCtrl+Alt+LeftCtrl+Shift+WReSharper_ShrinkSelection
Select containing declarationCtrl+Shift+[Ctrl+Shift+[ReSharper_SelectContainingDeclaration
Duplicate current line or selectionCtrl+DCtrl+DReSharper_DuplicateText
Comment with line commentCtrl+Alt+/Ctrl+/ReSharper_LineComment
Comment with block commentCtrl+Shift+/Ctrl+Shift+/ReSharper_BlockComment

Overridden Visual Studio typing assistance actions

ReSharper overrides these actions powering them with CamelHumps. If you want to turn it off and get back to the default Visual Studio behavior, clear the Use CamelHumps check box in the ReSharper | Options | Environment | Editor | Editor Behavior.

CommandShortcut
(Visual Studio)
Shortcut (IntelliJ IDEA/
ReSharper 2.x)
Alias
Extend selection to the next wordCtrl+Shift+RightCtrl+Shift+RightReSharper_WordNextExtend
Extend selection to the previous wordCtrl+Shift+LeftCtrl+Shift+LeftReSharper_WordPrevExtend
Go to next wordCtrl+RightCtrl+RightReSharper_WordNext
Go to previous wordCtrl+LeftCtrl+LeftReSharper_WordPrev
Delete text from the start of the word to the caretCtrl+BackCtrl+BackReSharper_WordDeleteToStart
Delete text from the caret to the end of the wordCtrl+DeleteCtrl+DeleteReSharper_WordDeleteToEnd

Navigation and search

CommandShortcut
(Visual Studio)
Shortcut (IntelliJ IDEA/
ReSharper 2.x)
Alias
Go to everything/typeCtrl+TCtrl+NReSharper_GotoType
Go To FileCtrl+Shift+TCtrl+Shift+NReSharper_GotoFile
Go to file memberAlt+\Ctrl+F12ReSharper_GotoFileMember
Go to symbolShift+Alt+TCtrl+Shift+Alt+NReSharper_GotoSymbol
Navigate ToAlt+~Ctrl+Shift+GReSharper_NavigateTo
Go to type of symbolCtrl+Shift+F11Ctrl+Shift+TReSharper_GotoTypeDeclaration
Go to declarationOverrides Visual Studio command Edit.GotoDefinition. If there is no shortcut assigned to this command, Ctrl+B can be used.Ctrl+BReSharper_GotoDeclaration
Go to implementationOverrides Visual Studio command Edit.GotoDeclaration. If there is no shortcut assigned to this command, Ctrl+Shift+Alt+B can be used.Ctrl+Shift+Alt+BReSharper_GotoImplementation
Go to base symbolsAlt+HomeCtrl+UReSharper_GotoBase
Go to derived symbolsAlt+EndCtrl+Alt+BReSharper_GotoInheritors
Go to usageShift+Alt+F12Ctrl+Alt+F7ReSharper_GotoUsage
Go to containing declarationCtrl+[Ctrl+[ReSharper_GotoContainingDeclaration
Go to next member/tagAlt+DownAlt+DownReSharper_GotoNextMethod
Go to previous member/tagAlt+UpAlt+UpReSharper_GotoPrevMethod
Find usagesCtrl+K,R or Shift+F12Alt+F7ReSharper_FindUsages
Find usages (advanced)Ctrl+Shift+Alt+F12Shift+Alt+F7ReSharper_FindUsagesAdvanced
Highlight usages in fileShift+Alt+F11Ctrl+Shift+F7ReSharper_HighlightUsages
Go to previous usageCtrl+Alt+PageUpCtrl+Alt+UpReSharper_ResultList_GoToPrevLocation
Go to next usageCtrl+Alt+PageDownCtrl+Alt+DownReSharper_ResultList_GoToNextLocation
Remove highlighting of usagesEscEsc
View recent filesCtrl+,Ctrl+EReSharper_GotoRecentFiles
View recent editsCtrl+Shift+,Ctrl+Shift+Alt+BackReSharper_GotoRecentEdits
Go to previous editCtrl+Shift+BackCtrl+Shift+BackReSharper_GotoLastEditLocation
Go to related filesCtrl+Alt+F7Ctrl+Shift+Alt+GReSharper_GotoRelatedFiles
View bookmarksCtrl+~Ctrl+~ReSharper_Bookmarks_BookmarksMenu
Go to a numbered bookmark XCtrl+[numeric,key]Ctrl+[numeric,key]ReSharper_Bookmarks_GoToBookmarkX
Set/remove a numbered bookmark XCtrl+Shift+[numeric,key]Ctrl+Shift+[numeric,key]ReSharper_Bookmarks_ToggleBookmarkX
Find Results windowCtrl+Alt+F12Ctrl+Alt+UReSharper_ShowFindResults
File structureCtrl+Alt+FCtrl+F11ReSharper_ShowCodeStructure
To-do itemsCtrl+Alt+DCtrl+Alt+.ReSharper_ShowTodoExplorer
Stack Trace ExplorerCtrl+E,TCtrl+Shift+EReSharper_ExploreStackTrace
Locate in Solution ExplorerShift+Alt+LShift+Alt+LReSharper_LocateInSolutionExplorer
Analyze referencesCtrl+Alt+YCtrl+Alt+YReSharper_ShowAnalyzeReferences

Refactorings

CommandShortcut
(Visual Studio)
Shortcut (IntelliJ IDEA/
ReSharper 2.x)
Alias
Refactor thisCtrl+Shift+RCtrl+Shift+RReSharper_RefactorThis
RenameCtrl+R,RF2 or Shift+F6ReSharper_Rename
MoveCtrl+R,OF6ReSharper_Move
Safe deleteCtrl+R,D or Alt+DeleteAlt+DeleteReSharper_SafeDelete
Extract methodCtrl+R,MCtrl+Alt+MReSharper_ExtractMethod
Extract interfaceCtrl+R,ICtrl+R,IReSharper_VSRefactor_ExtractInterface
Introduce variableCtrl+R,VCtrl+Alt+VReSharper_IntroduceVariable
Introduce fieldCtrl+R,FCtrl+Alt+DReSharper_IntroduceField
Introduce parameterCtrl+R,PCtrl+Alt+PReSharper_IntroParameter
Inline variable/method/fieldCtrl+R,ICtrl+Alt+NReSharper_InlineVariable
Encapsulate fieldCtrl+R,ECtrl+R,EReSharper_EncapsulateField
Change signatureCtrl+R,SCtrl+F6ReSharper_ChangeSignature

Unit testing

CommandShortcut
(Visual Studio)
Shortcut (IntelliJ IDEA/
ReSharper 2.x)
Alias
Run unit testsCtrl+U,RCtrl+T,RReSharper_UnitTest_RunContext
Debug unit testsCtrl+U,DCtrl+T,DReSharper_UnitTest_DebugContext
Run all tests in solutionCtrl+U,LCtrl+T,LReSharper_UnitTest_RunSolution
Run current test sessionCtrl+U,YCtrl+T,YReSharper_UnitTest_RunCurrentSession
Repeat previous test runCtrl+U,UCtrl+T,TReSharper_UnitTestSession_RepeatPreviousRun
Append to test sessionCtrl+U,ACtrl+T,AReSharper_UnitTestSession_AppendTests
Create new test sessionCtrl+U,NCtrl+T,NReSharper_UnitTestSession_NewSession
Unit Test ExplorerCtrl+Alt+UCtrl+Alt+TReSharper_ShowUnitTestExplorer
Unit Test SessionsCtrl+Alt+TCtrl+Alt+RReSharper_ShowUnitTestSessions

Tool windows

CommandShortcut
(Visual Studio)
Shortcut (IntelliJ IDEA/
ReSharper 2.x)
Alias
File structureCtrl+Alt+FCtrl+F11ReSharper_ShowCodeStructure
Find Results windowCtrl+Alt+F12Ctrl+Alt+UReSharper_ShowFindResults
Hierarchies windowCtrl+E,HCtrl+Alt+HReSharper_TypeHierarchy_Browse
Inspection Results windowCtrl+Alt+VCtrl+Alt+,ReSharper_ShowInspectionWindow
Stack Trace ExplorerCtrl+E,TCtrl+Shift+EReSharper_ExploreStackTrace
To-do itemsCtrl+Alt+DCtrl+Alt+.ReSharper_ShowTodoExplorer
Unit Test ExplorerCtrl+Alt+UCtrl+Alt+TReSharper_ShowUnitTestExplorer
Unit Test SessionsCtrl+Alt+TCtrl+Alt+RReSharper_ShowUnitTestSessions
Close recent toolCtrl+Shift+F4Ctrl+Shift+F4ReSharper_WindowManager_CloseRecentTool
Activate recent toolCtrl+Alt+BackCtrl+Alt+BackReSharper_WindowManager_ActivateRecentTool

Source: Thank so much https://www.jetbrains.com/resharper/webhelp80/Reference__Keyboard_Shortcuts.html

Related Posts

About The Author

Add Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: